Isaiah 32

Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.
Se, med rettferdighet skal kongen regjere, og fyrstene skal styre efter rett,
And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
og enhver av dem skal være som et skjul for været og et ly mot regnskyll, som bekker i ørkenen, som skyggen av et veldig fjell i et tørstende land.
And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.
Da skal de seendes øine ikke være blinde, og de hørendes ører skal være lydhøre,
The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.
de lettsindiges hjerte skal formå å skjønne, og de stammendes tunge skal ha lett for å tale klart.
The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful.
Dåren skal ikke mere kalles edel, og den svikefulle skal ikke kalles høimodig.
For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy, and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail.
For dåren taler dårskap, og hans hjerte finner på ondt for å utføre vanhellig dåd og for å tale forvendte ting om Herren, for å la den hungrige sulte og la den tørste mangle drikke.
The instruments also of the churl are evil: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
Og den svikefulles våben er onde; han legger listige råd for å føre de saktmodige i ulykke ved falske ord, selv når den fattige taler det som rett er.
But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand.
Men den edle har edle tanker, og han blir fast ved det som er edelt.
Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters; give ear unto my speech.
I sorgløse kvinner, stå op, hør min røst! I trygge døtre, vend eders ører til min tale!
Many days and years shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the gathering shall not come.
Om år og dag skal I beve, I trygge! For det er slutt med all vinhøst, frukthøsten kommer ikke.
Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.
Forferdes, I sorgløse! Bev, I trygge! Klæ eder nakne og bind sekk om eders lender!
They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
De slår sig for brystet og klager over de fagre marker, over det fruktbare vintre.
Upon the land of my people shall come up thorns and briers; yea, upon all the houses of joy in the joyous city:
På mitt folks jord skyter torner og tistler op, ja over alle gledens hus i den jublende by.
Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left; the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
For palasset er forlatt, svermen i byen er borte; haug og vakttårn er blitt til huler for evige tider, til fryd for villesler, til beite for buskap -
Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.
inntil Ånden blir utøst over oss fra det høie, og ørkenen blir til fruktbar mark, og fruktbar mark aktes som skog.
Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field.
Og rett skal bo i ørkenen, og rettferdighet skal ha sitt hjem på den fruktbare mark.
And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.
Og rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid.
And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;
Og mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder.
When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.
Men det skal hagle når skogen styrter ned, og dypt skal byen trykkes ned.
Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass.
Lykkelige er I som sår ved alle vann, som slipper oksen og asenet på frifot!