Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Dette var de menn fra landskapet Juda som drog hjem fra fangenskapet i det fremmede land - de som kongen i Babel Nebukadnesar hadde bortført til Babel, og som nu vendte tilbake til Jerusalem og Juda, hver til sin by,
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
de som fulgte med Serubabel, Josva, Nehemias, Seraja, Re'elaja, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum og Ba'ana. - Dette var tallet på mennene av Israels folk:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Paros' barn, to tusen et hundre og to og sytti;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Sefatjas barn, tre hundre og to og sytti;
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
Arahs barn, syv hundre og fem og sytti;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
Pahat-Moabs barn av Josvas og Joabs efterkommere, to tusen åtte hundre og tolv;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Elams barn, tusen to hundre og fire og femti;
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
Sattus barn, ni hundre og fem og firti;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Sakkais barn, syv hundre og seksti;
The children of Bani, six hundred forty and two.
Banis barn, seks hundre og to og firti;
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
Bebais barn, seks hundre og tre og tyve;
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
Asgads barn, tusen to hundre og to og tyve;
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
Adonikams barn, seks hundre og seks og seksti;
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
Bigvais barn, to tusen og seks og femti;
The children of Adin, four hundred fifty and four.
Adins barn, fire hundre og fire og femti;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Aters barn av Esekias' ætt, åtte og nitti;
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
Besais barn, tre hundre og tre og tyve;
The children of Jorah, an hundred and twelve.
Joras barn, hundre og tolv;
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
Hasums barn, to hundre og tre og tyve;
The children of Gibbar, ninety and five.
Gibbars barn, fem og nitti;
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
Betlehems barn, hundre og tre og tyve;
The men of Netophah, fifty and six.
Netofas menn, seks og femti;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Anatots menn, hundre og åtte og tyve;
The children of Azmaveth, forty and two.
Asmavets barn, to og firti;
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
Kirjat-Arims, Kefiras og Be'erots barn, syv hundre og tre og firti;
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
Ramas og Gebas barn, seks hundre og en og tyve;
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
Mikmas' menn, hundre og to og tyve;
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
Betels og Ais menn, to hundre og tre og tyve;
The children of Nebo, fifty and two.
Nebos barn, to og femti;
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
Magbis' barn, hundre og seks og femti;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
den annen Elams barn, tusen to hundre og fire og femti;
The children of Harim, three hundred and twenty.
Harims barn, tre hundre og tyve;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
Lods, Hadids og Onos barn, syv hundre og fem og tyve;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Jerikos barn, tre hundre og fem og firti;
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
Sena'as barn, tre tusen og seks hundre og tretti.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Av prestene: Jedajas barn av Josvas hus, ni hundre og tre og sytti;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Immers barn, tusen og to og femti;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Pashurs barn, tusen to hundre og syv og firti;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Harims barn, tusen og sytten.
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
Av levittene: Josvas og Kadmiels barn av Hodavjas efterkommere, fire og sytti.
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
Av sangerne: Asafs barn, hundre og åtte og tyve.
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
Av dørvokternes barn: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Akkubs barn, Hatitas barn, Sobais barn - i alt hundre og ni og tretti.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
Av tempeltjenerne: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
Keros' barn, Siahas barn, Padons barn,
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
Lebanas barn, Hagabas barn, Akkubs barn,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
Hagabs barn, Samlais barn, Hanans barn,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn,
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn,
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
Ussas barn, Paseahs barn, Besais barn,
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
Asnas barn, Me'unims barn, Nefisims barn,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
Barkos' barn, Siseras barn, Tamahs barn,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Nesiahs barn, Hatifas barn.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Av Salomos tjeneres barn: Sotais barn, Hassoferets barn, Perudas barn,
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
Ja'alas barn, Darkons barn, Giddels barn,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hasseba'ims barn, Amis barn.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Alle tempeltjenerne og Salomos tjeneres barn var tilsammen tre hundre og to og nitti.
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
Og dette var de som drog hjem fra Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Addan og Immer, men ikke kunde opgi sin familie og sin ætt, eller om de var av Israel:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
Delajas barn, Tobias' barn, Nekodas barn, seks hundre og to og femti,
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
og av prestenes barn: Habajas barn, Hakkos' barn, Barsillais barn, han som hadde tatt en av gileaditten Barsillais døtre til hustru og var blitt opkalt efter dem.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Disse lette efter sine ættelister, men de fantes ingensteds opskrevet; de blev da utelukket fra prestedømmet som uverdige dertil,
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
og stattholderen sa til dem at de ikke skulde ete av det høihellige, før det fremstod en prest med urim og tummim.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Hele menigheten var i alt to og firti tusen tre hundre og seksti
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
foruten deres tjenere og tjenestepiker, som var syv tusen tre hundre og syv og tretti. De hadde også med sig to hundre sangere og sangerinner.
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
De hadde syv hundre og seks og tretti hester, to hundre og fem og firti mulesler,
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
fire hundre og fem og tretti kameler og seks tusen syv hundre og tyve asener.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
Nogen av familiehodene gav, da de kom til Herrens hus i Jerusalem, frivillige gaver til Guds hus, så det kunde gjenreises på sitt gamle sted;
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
efter sin evne gav de til arbeidskassen: en og seksti tusen dariker i gull og fem tusen miner i sølv; dessuten hundre prestekjortler.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
Både prestene og levittene og nogen av det menige folk og sangerne og dørvokterne og tempeltjenerne bosatte sig i sine byer, og hele Israel ellers bodde i sine byer.