Psalms 83

Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.
Tonon-kira. Salamo nataon'i Asafa. Andriamanitra ô, aza mangina; aza mihombom-bava Hianao, ary aza mamitsaka, Andriamanitra ô.
For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.
Fa, indro, mitabataba ny fahavalonao; ary izay mankahala Anao dia manandratra ny lohany.
They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.
Ny olonao no iokoany amin'ny hafetsena; ary miara-misaina hamely izay voafinao izy.
They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.
Hoy izy: Avia, ka andeha hofongorantsika tsy ho firenena izy, mba tsy hotsarovana intsony ny anaran'Isiraely.
For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:
Fa efa niray tetika tokoa ireo, ka nanao fanekena hanohitra Anao,
The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;
Dia ny lain'ny Edomita sy ny Isimaelita, ny Moabita sy ny Hagarita,
Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;
Ny Gebalita sy ny Amonita ary ny Amalekita, ny Filistina mbamin'ny mponina any Tyro.
Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.
Ny Asyriana koa nikambana taminy; tonga sandrin'ny taranak'i Lota ireo.
Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:
Ataovy tahaka ny Midiana izy, ary tahaka an'i Sisera sy Jabina teo amin'ny ony Kisona;
Which perished at Endor: they became as dung for the earth.
Maty tany En-dora ireo; tonga zeziky ny tany izy.
Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:
Ataovy tahaka an'i Oreba sy Zeba ny mpanapaka azy. Eny, ny andrianany rehetra dia ataovy tahaka an'i Zebaha sy Zaimona,
Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.
Izay nanao hoe: aoka halaintsika ho antsika ny fonenan'Andriamanitra.
O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.
Andriamanitro ô, ataovy tahaka ny tadio ireo, dia tahaka ny akofa entin'ny rivotra,
As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;
Tahaka ny afo mandoro ala sy tahaka ny lelafo mampirehitra tendrombohitra;
So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.
Aoka ho toy izany no anafotofotoanao azy amin'ny tadionao, sy ampahatahoranao azy amin'ny tafio-drivotrao.
Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.
Sarony henatra ny tavany, mba hitadiavany ny anaranao, Jehovah ô.
Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:
Aoka ho menatra sy ho amin-tahotra mandrakizay izy; eny, aoka hangaihay sy haringana izy.
That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.
Ary aoka ho fantany fa Hianao irery ihany, Izay atao hoe Jehovah, no ilay Avo Indrindra ambonin'ny tany rehetra.