Job 10

My soul is weary of my life; I will leave my complaint upon myself; I will speak in the bitterness of my soul.
Maharikoriko ahy ny aiko; Hamoaka ny fitarainako aho sy hiteny noho ny fangidian'ny fanahiko
I will say unto God, Do not condemn me; shew me wherefore thou contendest with me.
Hanao amin'Andriamanitra hoe aho: Aza manameloka ahy; Mba ampahalalao izay anton'ny iadianao amiko aho.
Is it good unto thee that thou shouldest oppress, that thou shouldest despise the work of thine hands, and shine upon the counsel of the wicked?
Mahafaly Anao va ny hampahory sy hanary ny efa nisasaranao ka hamirapiratra amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy?
Hast thou eyes of flesh? or seest thou as man seeth?
Manana maso nofo va Hianao? Na mijery tahaka ny fijerin'ny zanak'olombelona?
Are thy days as the days of man? are thy years as man's days,
Tahaka ny andron'ny zanak'olombelona va ny andronao? Na tahaka ny taonan'ny olombelona ny taonanao,
That thou enquirest after mine iniquity, and searchest after my sin?
No dia mikaroka izay heloko Hianao sy mikatsaka izay fahotako,
Thou knowest that I am not wicked; and there is none that can deliver out of thine hand.
Na dia fantatrao aza fa tsy mba ratsy fanahy aho, ary tsy misy mahavonjy amin'ny tananao?
Thine hands have made me and fashioned me together round about; yet thou dost destroy me.
Ny tananao ihany no namorona ahy ka nanisy endrika izao tenako rehetra izao, kanjo levoninao indray aho izao.
Remember, I beseech thee, that thou hast made me as the clay; and wilt thou bring me into dust again?
Masina Hianao, tsarovy fa notefenao toy ny tanimanga aho, ka hamerina ahy amin'ny vovoka indray Hianao!
Hast thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese?
Tsy naidinao toy ny ronono va aho ka nampandrinao toy ny ronono-mandry?
Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews.
Eny, notafianao hoditra sy nofo aho ary norarinao tamin'ny taolana sy ny ozatra.
Thou hast granted me life and favour, and thy visitation hath preserved my spirit.
Aina sy famindram-po no nomenao ahy; Ary ny fiahianao no niaro ny aiko.
And these things hast thou hid in thine heart: I know that this is with thee.
Saingy izao no nafeninao tao am-ponao, eny, fantatro fa tao aminao izao:
If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from mine iniquity.
Raha manota aho, dia mamantatra ahy Hianao ka tsy manafaka ahy amin'ny heloko.
If I be wicked, woe unto me; and if I be righteous, yet will I not lift up my head. I am full of confusion; therefore see thou mine affliction;
Raha meloka aho, dia lozako! Ary na dia marina aza aho, dia tsy ho sahy miandrandra, satria feno henatra sady mahatsiaro fahoriana aho.
For it increaseth. Thou huntest me as a fierce lion: and again thou shewest thyself marvellous upon me.
Fa raha sahy miandrandra aho, dia hihaza ahy tahaka ny liona masiaka Hianao; Ary hiverina indray Hianao, ka ho mahagaga ny famelinao ahy.
Thou renewest thy witnesses against me, and increasest thine indignation upon me; changes and war are against me.
Mbola hanangana vavolombelona vaovao mandrakariva hanameloka ahy Hianao sy hampitombo ny fahatezeranao amiko; Fahavalo mifanontona no mamely ahy.
Wherefore then hast thou brought me forth out of the womb? Oh that I had given up the ghost, and no eye had seen me!
Ka nahoana no namoaka ahy foana avy tany am-bohoka Hianao? Fa raha tsy izany, dia ho niala aina aho, ka tsy mba nisy maso nahita ahy akory.
I should have been as though I had not been; I should have been carried from the womb to the grave.
Ary efa toy ny tsy ary aho. Ka nentina avy tany an-kibo ho any am-pasana.
Are not my days few? cease then, and let me alone, that I may take comfort a little,
Tsy vitsy va ny androko? Koa mitsahara Hianao, mihataha mba hakako aina kely,
Before I go whence I shall not return, even to the land of darkness and the shadow of death;
Dieny tsy mbola lasa tsy hiverina aho, dia ho any amin'ny tanin'ny aizina sy ny aloky ny fahafatesana,
A land of darkness, as darkness itself; and of the shadow of death, without any order, and where the light is as darkness.
Ho any amin'ny tany maizim-pito, dia ny an'ny aloky ny fahafatesana sy ny fikorontanana, sady maizim-pito ny famirapiratana any.