Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Ary izao no olona amin'izany tany izany izay niakatra avy amin'ny fahababoana, izay nobaboin'i Nebokadnezara, mpanjakan'i Babylona, ka nentiny ho any Babylona, ary niverina ho any Jerosalema sy Joda, samy ho any an-tanànany avy,
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
dia ny olona izay niaraka tamin'i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Seraia sy Relaia sy Mordekay sy Bilsana sy Mispara sy Bigvay sy Rehoma ary Bana. Ary ny isan'ny lehilahy tamin'ny Isiraely dia izao:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Ny taranak'i Parosy dia roa amby fito-polo amby zato sy roa arivo;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
ny taranak'i Sefatia dia roa amby fito-polo amby telon-jato;
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
ny taranak'i Ara dia dimy amby fito-polo amby fiton-jato;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
ny taranak'i Pahatamoaba, avy tamin'ny zanak'i Jesoa sy Joaba, dia roa ambin'ny folo amby valon-jato sy roa arivo;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
ny taranak'i Eliama dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo;
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
ny taranak'i Zato dia dimy amby efa-polo amby sivin-jato;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
ny taranak'i Zakay dia enim-polo amby fiton-jato;
The children of Bani, six hundred forty and two.
ny taranak'i Bany dia roa amby efa-polo amby enin-jato;
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
ny taranak'i Bebay dia telo amby roa-polo amby enin-jato;
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
ny taranak'i Azgada dia roa amby roa-polo amby roan-jato sy arivo;
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
ny taranak'i Adonikama dia enina amby enim-polo amby enin-jato;
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
ny taranak'i Bigvay dia enina amby dimam-polo sy roa arivo;
The children of Adin, four hundred fifty and four.
ny taranak'i Adina dia efatra amby dimam-polo amby efa-jato;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
ny taranak'i Atera, avy tamin'i Hezekia, dia valo amby sivi-folo;
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
ny taranak'i Bezay dia telo amby roa-polo amby telon-jato;
The children of Jorah, an hundred and twelve.
ny taranak'i Jora dia roa ambin'ny folo amby zato;
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
ny taranak'i Hasoma dia telo amby roa-polo amby roan-jato;
The children of Gibbar, ninety and five.
ny zanak'i Gibara dia dimy amby sivi-folo;
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
ny zanak'i Betlehema dia telo amby roa-polo amby zato;
The men of Netophah, fifty and six.
ny mponina tany Netofa dia enina amby dimam-polo;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
ny mponina tany Anatota dia valo amby roa-polo amby zato;
The children of Azmaveth, forty and two.
ny zanak'i Azmaveta dia roa amby efa-polo;
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
ny zanak'i Kiriat-arima sy Kefira ary Berota dia telo amby efa-polo amby fiton-jato;
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
ny zanak'i Rama sy Gaba dia iraika amby roa-polo amby enin-jato;
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
ny mponina tany Mikmasy dia roa amby roa-polo amby zato;
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
ny mponina tany Betela sy Ay dia telo amby roa-polo amby roan-jato;
The children of Nebo, fifty and two.
ny zanak'i Nebo dia roa amby dimam-polo;
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
ny taranak i Magbisy dia enina amby dimam-polo amby zato;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
ny zanak'ilay Elama anankiray dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo;
The children of Harim, three hundred and twenty.
ny taranak'i Harima dia roa-polo amby telon-jato;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
ny zanak'i Loda sy Hadida ary Ono dia dimy amby roa-polo amby fiton-jato;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
ny zanak'i Jeriko dia dimy amby efa-polo amby telon-jato;
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
ny zanak'i Sena dia telo-polo amby enin-jato sy telo arivo.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Ary ny mpisorona koa dia izao: Ny taranak'i Jedaia, avy tamin'ny mpianakavin'i Jesoa, dia telo amby fito-polo amby sivin-jato;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
ny taranak'Imera dia roa amby dimam-polo sy arivo;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
ny taranak'i Pasora dia fito amby efa-polo amby roan-jato sy arivo;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
ny taranak'i Harima dia fito ambin'ny folo sy arivo.
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
Ary ny Levita koa dia izao: Ny taranak'i Jesoa sy Kadmiela, avy tamin'ny taranak'i Hodavia, dia efatra amby fito-polo.
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
Ary ny mpihira koa dia izao; Ny taranak'i Asafa dia valo amby roa-polo amby zato.
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
Ary ny taranaky ny mpiandry varavarana koa dia izao: Ny taranak'i Saloma, ny taranak'i Atera, ny taranak'i Talmona, ny taranak'i Akoba, ny taranak'i Hatita, ny taranak'i Sobay, dia sivy amby telo-polo amby zato izy rehetra.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
Ary ny Netinima koa dia izao: Ny taranak'i Ziha, ny taranak'i Hasofa, ny taranak'i Tabaota,
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
ny taranak'i Kerosa, ny taranak'i Siaha, ny taranak'i Padona,
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
ny taranak'i Lebana, ny taranak'i Hagabaha, ny taranak'i Akoba,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
ny taranak'i Hagaba, ny taranak'i Salmay, ny taranak'i Hanana,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
ny taranak'i Gidela, ny taranak'i Gahara, ny taranak'i Reaia,
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
ny taranak'i Rezina, ny taranak'i Nekoda, ny taranak'i Gazama,
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
ny taranak'i Oza, ny taranak'i Pasea, ny taranak'i Besay,
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
ny taranak'i Asna, ny taranaky ny Meonita, ny taranaky ny Nefisita,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
ny taranak'i Bakboka, ny taranak'i Hakofa, ny taranak'i Harora,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
ny taranak'i Bazlota, ny taranak'i Mehida, ny taranak'i Harsa,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
ny taranak'i Barkosa, ny taranak'i Sisera, ny taranak'i Tema,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
ny taranak'i Nezia, ny taranak'i Hatifa.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Ary ny taranaky ny mpanompon'i Solomona koa dia izao: Ny taranak'i Sotahy, ny taranak'i Sofereta, ny taranak'i Peroda,
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
ny taranak'i Jala, ny taranak'i Darkona, ny taranak'i Gidela,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
ny taranak'i Sefatia, ny taranak'i Hatila, ny taranak'i Pokereta-hazebaima, ny taranak'i Amy.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Ny Netinima rehetra sy ny taranaky ny mpanompon'i Solomona dia roa amby sivi-folo amby telon-jato.
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
Ary izao no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Keroba sy Adana ary Imera (fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany izy, na avy tamin'ny Isiraely, na tsia):
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
ny taranak'i Delaia, ny taranak'i Tobia, ny taranak'i Nekoda, dia roa amby dimam-polo amby enin-jato.
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
Ary ny avy tamin'ny taranaky ny mpisorona dia izao: Ny taranak'i Habaia, ny taranak'i Hakoza, ny taranak'i Barzilay; nampaka-bady avy tamin'ny zanakavavin'i Barzilay Gileadita io, ka dia notononina araka ny anarany.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Ireo no nitady ny soratra filazana ny razany, fa tsy hita izany; dia natao ho tsy madio izy ka nesorina tamin'ny fisoronana.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
Ary ny governora nilaza taminy fa tsy mahazo mihinana ny zavatra masina indrindra izy mandra-pitsangan'izay mpisorona anankiray mitondra ny Orima sy Tomima.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Ny tontalin'ny olona rehetra dia enim-polo amby telon-jato amby roa arivo sy efatra alina,
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
afa-tsy ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny fito amby telo-polo amby telon-jato sy fito arivo; ary nisy mpihiralahy sy mpihiravavy roan-jato teo aminy;
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
ny soavaliny dia enina amby telo-polo amby fiton-jato; ny ampondrany dia dimy amby efa-polo amby roan-jato;
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
ny ramevany dia dimy amby telo -polo amby efa-jato; ny borikiny dia roa-polo amby fiton-jato sy enina arivo.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
Ary ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana, rehefa tonga tao an-tranon'i Jehovah tany Jerosalema, dia nanatitra tamin'ny sitrapo hananganana ny tranon'Andriamanitra eo amin'ilay efa niorenany.
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
Nanome araka izay nananany avy izy hanampy ny vola voavory hanaovana ny asa, dia darika volamena arivo sy enina alina ary mane volafotsy dimy arivo ary akanjo-mpisorona zato.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
Ary samy tafapetraka teny an-tanànany avy ny mpisorona sy ny Levita sy ny sasany tamin'ny vahoaka sy ny mpihira sy ny mpiandry varavarana ary ny Netinima, dia ny Isiraely rehetra samy tao an-tanànany avy.