Romans 2

Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.
But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.
Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, a kik ilyeneket cselekesznek.
And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?
Vagy azt gondolod, óh ember, a ki megítéled azokat, a kik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét?
Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?
Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?
But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;
De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára.
Who will render to every man according to his deeds:
A ki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint:
To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:
Azoknak, a kik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel;
But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,
Azoknak pedig, a kik versengők és a kik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal.
Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;
Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek;
But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:
Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek:
For there is no respect of persons with God.
Mert nincsen Isten előtt személyválogatás.
For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;
Mert a kik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el: és a kik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg,
(For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.
(Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik.
For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:
Mert mikor a pogányok, a kiknek törvényök nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényök nem lévén, önmagoknak törvényök:
Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)
Mint a kik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívökbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretök és gondolataik, a melyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.)
In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.
Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangyéliomom szerint a Jézus Krisztus által.
Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God,
Ímé, te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel.
And knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law;
És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, a melyek különböznek *attól,* mivelhogy a törvényből megtaníttattál;
And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness,
És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága,
An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law.
A balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját.
Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal?
A ki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? a ki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-é?
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
A ki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-é? a ki útálod a bálványokat, szentségtörő vagy-é?
Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God?
Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é?
For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, a mint meg van írva.
For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.
Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod; de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett.
Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?
Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdoníttatik-é néki?
And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?
És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, a ki a betű és körülmetélkedés mellett is a törvényeknek megrontója vagy.
For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh:
Mert nem az a zsidó, a ki külsőképen az; sem nem az a körülmetélés, a mi a testen külsőképen van:
But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.
Hanem az a zsidó, a ki belsőképen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése *az igazi körülmetélkedés;* a melynek dícsérete nem emberektől, hanem Istentől van.