Joshua 21

Then came near the heads of the fathers of the Levites unto Eleazar the priest, and unto Joshua the son of Nun, and unto the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel;
És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, a kik valának Izráel fiainak nemzetségei felett,
And they spake unto them at Shiloh in the land of Canaan, saying, The LORD commanded by the hand of Moses to give us cities to dwell in, with the suburbs thereof for our cattle.
És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére.
And the children of Israel gave unto the Levites out of their inheritance, at the commandment of the LORD, these cities and their suburbs.
Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az ő örökségökből, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelőit.
And the lot came out for the families of the Kohathites: and the children of Aaron the priest, which were of the Levites, had by lot out of the tribe of Judah, and out of the tribe of Simeon, and out of the tribe of Benjamin, thirteen cities.
Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;
And the rest of the children of Kohath had by lot out of the families of the tribe of Ephraim, and out of the tribe of Dan, and out of the half tribe of Manasseh, ten cities.
Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város.
And the children of Gershon had by lot out of the families of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the half tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.
A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban levő fél nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;
The children of Merari by their families had out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.
Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város.
And the children of Israel gave by lot unto the Levites these cities with their suburbs, as the LORD commanded by the hand of Moses.
Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelőit a Lévitáknak, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint.
And they gave out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, these cities which are here mentioned by name,
Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, a melyek névszerint olvashatók.
Which the children of Aaron, being of the families of the Kohathites, who were of the children of Levi, had: for theirs was the first lot.
És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kehátnak családjaiból az Áron fiaira.
And they gave them the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron, in the hill country of Judah, with the suburbs thereof round about it.
És adák nékik az Anák atyjának *városát,* Kirjáth-Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levő legelőit;
But the fields of the city, and the villages thereof, gave they to Caleb the son of Jephunneh for his possession.
A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául.
Thus they gave to the children of Aaron the priest Hebron with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Libnah with her suburbs,
Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét.
And Jattir with her suburbs, and Eshtemoa with her suburbs,
Jatthirt és annak legelőjét; Estemoát és annak legelőjét;
And Holon with her suburbs, and Debir with her suburbs,
Holont és annak legelőjét, és Debirt és annak legelőjét;
And Ain with her suburbs, and Juttah with her suburbs, and Beth–shemesh with her suburbs; nine cities out of those two tribes.
Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Béth-Semest és annak legelőjét. Kilencz várost e két nemzetségből.
And out of the tribe of Benjamin, Gibeon with her suburbs, Geba with her suburbs,
A Benjámin nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét;
Anathoth with her suburbs, and Almon with her suburbs; four cities.
Anathótot és annak legelőjét, Almont és annak legelőjét: négy várost.
All the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their suburbs.
Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelői.
And the families of the children of Kohath, the Levites which remained of the children of Kohath, even they had the cities of their lot out of the tribe of Ephraim.
A Kehát fiai családjainak pedig, *s* a Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az ő sorsuk szerint, az Efraim nemzetségéből valának.
For they gave them Shechem with her suburbs in mount Ephraim, to be a city of refuge for the slayer; and Gezer with her suburbs,
Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelőjét az Efraim hegyén, és Gezert és annak legelőjét;
And Kibzaim with her suburbs, and Beth–horon with her suburbs; four cities.
Kibczaimot és annak legelőjét, Béth-Horont és annak legelőjét: négy várost.
And out of the tribe of Dan, Eltekeh with her suburbs, Gibbethon with her suburbs,
A Dán nemzetségéből pedig Elthekét és annak legelőjét, Gibbethont és annak legelőjét;
Aijalon with her suburbs, Gath–rimmon with her suburbs; four cities.
Ajjálont és annak legelőjét; Gath-Rimmont és annak legelőjét; négy várost.
And out of the half tribe of Manasseh, Tanach with her suburbs, and Gath–rimmon with her suburbs; two cities.
A Manassé fél nemzetségéből pedig: Taanákot és annak legelőjét, Gath- Rimmont és annak legelőjét: két várost.
All the cities were ten with their suburbs for the families of the children of Kohath that remained.
Összesen tíz várost és azoknak legelőit a Kehát fiai többi családjainak.
And unto the children of Gershon, of the families of the Levites, out of the other half tribe of Manasseh they gave Golan in Bashan with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Beesh–terah with her suburbs; two cities.
A Gerson fiainak pedig, a kik a Léviták családjaiból valának, *adák* a Manassé fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, Gólánt Básánban és annak legelőjét, és Beesterát és annak legelőjét: két várost.
And out of the tribe of Issachar, Kishon with her suburbs, Dabareh with her suburbs,
Az Issakhár nemzetségéből pedig: Kisjont és annak legelőjét, Dobráthot, és annak legelőjét,
Jarmuth with her suburbs, En–gannim with her suburbs; four cities.
Jármutot és annak legelőjét, és Én-Gannimot és annak legelőjét: négy várost.
And out of the tribe of Asher, Mishal with her suburbs, Abdon with her suburbs,
Az Áser nemzetségéből pedig: Misált és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét,
Helkath with her suburbs, and Rehob with her suburbs; four cities.
Helkathot és annak legelőjét, és Rehobot és annak legelőjét: négy várost.
And out of the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Hammoth–dor with her suburbs, and Kartan with her suburbs; three cities.
A Nafthali nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Kedest Galileában és annak legelőjét, Hammoth-Dórt és annak legelőjét, és Karthant és annak legelőjét: három várost.
All the cities of the Gershonites according to their families were thirteen cities with their suburbs.
A Gersoniták összes városai, az ő családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelői.
And unto the families of the children of Merari, the rest of the Levites, out of the tribe of Zebulun, Jokneam with her suburbs, and Kartah with her suburbs,
A Mérári fiai családjainak pedig, e még hátralevő Lévitáknak, *adák* a Zebulon nemzetségéből: Jokneámot és annak legelőjét, Karthát és annak legelőjét,
Dimnah with her suburbs, Nahalal with her suburbs; four cities.
Dimnát és annak legelőjét, Nahalált és annak legelőjét; négy várost.
And out of the tribe of Reuben, Bezer with her suburbs, and Jahazah with her suburbs,
A Rúben nemzetségéből pedig: Béczert és annak legelőjét, Jahczát és annak legelőjét,
Kedemoth with her suburbs, and Mephaath with her suburbs; four cities.
Kedémothot és annak legelőjét, és Méfaathot és annak legelőjét: négy várost.
And out of the tribe of Gad, Ramoth in Gilead with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Mahanaim with her suburbs,
A Gád nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét,
Heshbon with her suburbs, Jazer with her suburbs; four cities in all.
Hesbont és annak legelőjét; Jaézert és annak legelőjét: összesen négy várost.
So all the cities for the children of Merari by their families, which were remaining of the families of the Levites, were by their lot twelve cities.
A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, a kik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város.
All the cities of the Levites within the possession of the children of Israel were forty and eight cities with their suburbs.
A Lévitáknak összes városai az Izráel fiainak birtoka között: negyvennyolcz város azoknak legelőivel.
These cities were every one with their suburbs round about them: thus were all these cities.
Valának ezek a városok a *tulajdonképeni* város és körülöttök azoknak legelői. Így vala ez mind e városoknál.
And the LORD gave unto Israel all the land which he sware to give unto their fathers; and they possessed it, and dwelt therein.
Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, a mely felől megesküdött vala, hogy odaadja azt az ő atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban.
And the LORD gave them rest round about, according to all that he sware unto their fathers: and there stood not a man of all their enemies before them; the LORD delivered all their enemies into their hand.
Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelől, szintén úgy, a mint megesküdött vala az ő atyáiknak. És senki nem állott meg ellenökben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségöket kezökbe adá az Úr.
There failed not ought of any good thing which the LORD had spoken unto the house of Israel; all came to pass.
Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz betelt.