Isaiah 32

Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.
Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben;
And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön.
And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.
És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek;
The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.
A hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól.
The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful.
Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, és a csalárdot sem hívják nagylelkűnek.
For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy, and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail.
Mert a bolond *csak* bolondot beszél, és az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévelygést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye.
The instruments also of the churl are evil: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
A csalárdnak eszközei csalárdok, ő álnokságot tervel, hogy elveszesse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is.
But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand.
De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad.
Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters; give ear unto my speech.
Ti gondtalan asszonyok, keljetek fel, halljátok szavam', és ti elbizakodott leányzók, vegyétek füleitekbe beszédem'!
Many days and years shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the gathering shall not come.
Kevés idő multán megháborodtok ti elbizakodottak, mert elvész a szüret, és gyümölcsszedés sem lesz.
Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.
Reszkessetek, ti gondtalanok, rettenjetek meg, ti elbizakodottak; vetkezzetek mezítelenre és övezzétek fel ágyékaitokat gyászruhával.
They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
Gyászolják az emlőket, a szép mezőket, a termő szőlőtőket.
Upon the land of my people shall come up thorns and briers; yea, upon all the houses of joy in the joyous city:
Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait;
Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left; the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká lettek örökre, hol a vadszamár kedvére él, a nyájak meg legelnek.
Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.
Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik;
Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field.
És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön;
And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.
És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.
And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;
Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.
When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.
De jégeső hull és megdől az erdő, és a város elsülyedve elsülyed!
Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass.
Oh boldogok ti, a kik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait!