Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Ezek pedig a tartománynak fiai, kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket Nabukodonozor, Babilónia királya, fogva vitetett Babilóniába, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
Kik jövének Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokhaival, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvaival, Rehummal, Baanával. Izráel népe férfiainak száma *ez:*
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Paros fiai kétezerszázhetvenkettő;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Sefátja fiai háromszázhetvenkettő;
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
Árah fiai hétszázhetvenöt;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
Pahath-Moáb fiai, Jésua *és* Joáb fiaitól, kétezernyolczszáztizenkettő;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Élám fiai ezerkétszázötvennégy;
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
Zattu fiai kilenczszáznegyvenöt;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Zakkai fiai hétszázhatvan;
The children of Bani, six hundred forty and two.
Báni fiai hatszáznegyvenkettő;
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
Bébai fiai hatszázhuszonhárom;
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettő;
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
Adónikám fiai hatszázhatvanhat;
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
Bigvai fiai kétezerötvenhat;
The children of Adin, four hundred fifty and four.
Ádin fiai négyszázötvennégy;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Áter fiai, Ezékiástól, kilenczvennyolcz;
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
Bésai fiai háromszázhuszonhárom;
The children of Jorah, an hundred and twelve.
Jórá fiai száztizenkettő;
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
Hásum fiai kétszázhuszonhárom;
The children of Gibbar, ninety and five.
Gibbár fiai kilenczvenöt;
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
Bethlehem fiai százhuszonhárom;
The men of Netophah, fifty and six.
Netófah férfiai ötvenhat;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Anathóth férfiai százhuszonnyolcz;
The children of Azmaveth, forty and two.
Azmáveth fiai negyvenkettő;
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
Kirjáth-Árim, Kefira és Beéróth fiai hétszáznegyvenhárom;
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegy;
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
Mikmás férfiai százhuszonkettő;
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
Béthel és Ái férfiai kétszázhuszonhárom;
The children of Nebo, fifty and two.
Nebó fiai ötvenkettő;
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
Magbis fiai százötvenhat;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
A másik Élám fiai ezerkétszázötvennégy;
The children of Harim, three hundred and twenty.
Hárim fiai háromszázhúsz;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
Lód, Hádid és Ónó fiai hétszázhuszonöt;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Jérikó fiai háromszáznegyvenöt;
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
Szenáa fiai háromezerhatszázharmincz;
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
A papok: Jedája fiai, Jésua családjából, kilenczszázhetvenhárom;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Immér fiai ezerötvenkettő;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Pashur fiai ezerkétszáznegyvenhét;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Hárim fiai ezertizenhét;
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
A Léviták: Jésuának és Kadmiélnek fiai, Hodávia fiaitól, hetvennégy.
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
Az énekesek: Asáf fiai százhuszonnyolcz;
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
A kapunállók fiai: Sallum fiai, Ater fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai, összesen százharminczkilencz.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai;
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai,
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
Hágáb fiai, Salmai fiai, Hanán fiai,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai,
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
Resin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai,
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
Uzza fiai, Pászéah fiai, Bészai fiai,
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
Aszna fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai.
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Nesiah fiai, Hatifa fiai;
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Haszszófereth fiai, Peruda fiai,
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hássebaim fiai, Ámi fiai.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai háromszázkilenczvenkettő.
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
És ezek, a kik feljövének Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerub-Addán- Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráel közül valók-é:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai hatszázötvenkettő.
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
És a papok fiai közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget, és ezek nevéről nevezteték;
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Ezek keresték írásukat, tudniillik a nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem pap ítél az Urimmal és Tummimmal.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
Szolgáikon és szolgálóikon kivül - ezek száma hétezerháromszázharminczhét - valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszázan.
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
Tevéik négyszázharminczöt, hatezerhétszázhúsz szamárral.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
A családfők közül pedig, mikor megérkezének az Úr házához, mely Jeruzsálemben van, némelyek önkénytesen adakozának az Isten házára, hogy fölépítenék azt az ő helyén;
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
Tehetségök szerint adának az építés költségére aranyban hatvanegyezer dárikot, s ezüstben ötezer mánét, és száz papi ruhát.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a nép fiai, mind az énekesek, mind a kapunállók, mind a Léviták szolgái városaikban, s így az egész Izráel a maga városaiban vala.