Luke 17

Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!
ויאמר אל תלמידיו אי אפשר שלא יבאו המכשלים אבל אוי לאיש אשר על ידו יבאו׃
It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.
נוח לו שיתלה פלח רכב על צוארו וישלך אל הים מאשר יכשיל את אחד מהקטנים wאלה׃
Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.
השמרו לנפשותיכם אם יחטא לך אחיך הוכח לו ואם ינחם סלח לו׃
And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.
ואם יחטא לך שבע פעמים ביום ושב אליך שבע פעמים ביום ואמר נחמתי וסלחת לו׃
And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.
ויאמרו השליחים אל האדון הוסף לנו אמונה׃
And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.
ויאמר האדון לו היתה לכם אמונה כגרגר החרדל אז תאמרו אל התות הזה העקר והנטע בתוך הים וישמע לכם׃
But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat?
מי הוא זה מכם ולו עבד חרש או רעה אשר בבאו מן השדה יאמר אליו מהר גשה הנה והסב׃
And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink?
הלא יאמר אליו הכן לי ארוחת הערב וחגר מתניך ושרתני עד אם כליתי לאכל ולשתות ואחר תאכל ותשתה גם אתה׃
Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.
הגם יתן תודה לעבד על עשתו את אשר צוהו אמרתי לא יתן׃
So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do.
ככה גם אתם אחרי עשותכם את כל אשר צויתם אמרו עבדים אין מועיל בם אנחנו כי רק את המטל עלינו לעשות עשינו׃
And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.
ויהי בנסעו ירושלים והוא עבר בתוך שמרון והגליל׃
And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:
ויבא אל כפר אחד ויפגעהו עשרה אנשים מצרעים והם עמדים מרחוק׃
And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.
וישאו את קולם לאמר ישוע מורה חננו׃
And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.
וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו׃
And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,
ואחד מהם בראתו כי נרפא וישב וישבח את האלהים בקול גדול׃
And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.
ויפל על פניו לרגליו ויודה לו והוא היה שמרוני׃
And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?
ויען ישוע ויאמר הלא העשרה טהרו והתשעה איה הם׃
There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.
האם לא נמצא אשר שב לתת כבוד לאלהים זולתי הנכרי הזה׃
And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.
ויאמר אליו קום ולך אמונתך הושיעה לך׃
And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:
וישאלהו הפרושים מתי תבוא מלכות האלהים ויען אתם לאמר מלכות האלהים לא תבוא במראה עינים׃
Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.
ולא יאמרו הנה פה או הנה שם כי מלכות האלהים הנה בקרבכם היא׃
And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.
ויאמר אל התלמידים ימים באים והתאויתם לראות יום אחד מימי בן האדם ולא תראו׃
And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.
ואם יאמרו אליכם הנה שם הנה פה אל תלכו ואל תרוצו אחריהם׃
For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day.
כי כברק אשר יברק מקצה השמים ויאיר עד קצה השמים כן יהיה בן האדם ביומו׃
But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.
אך בראשונה צריך הוא לסבל הרבה ולהמאס מן הדור הזה׃
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
וכאשר היה נח כן יהיה בימי בן האדם׃
They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.
אכלו ושתו נשאו נשים והשיאו נשים לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה ויבא המבול וישחת את כלם׃
Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;
וכאשר היה בימי לוט אכל ושתה קנה ומכר נטע ובנה׃
But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.
ויהי ביום אשר יצא לוט מסדום וימטר אש וגפרית מן השמים וישחת את כלם׃
Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.
ככה יהיה ביום אשר יגלה בן האדם׃
In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.
ביום ההוא איש אשר יהיה על הגג וכליו בבית אל ירד לשאת אתם ואיש אשר בשדה אל ישב הביתה׃
Remember Lot's wife.
זכרו את אשת לוט׃
Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.
המבקש למלט את נפשו יאבדנה ואשר יאבד אתה יהיה׃
I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.
אני אמר לכם בלילה ההוא שנים יהיו במטה אחת האחד יאסף והאחר יעזב׃
Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.
שתים תהיינה טחנות יחד האחת תאסף והאחרת תעזב׃
Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.
שנים יהיו בשדה ונאסף האחד והאחר יעזב׃
And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.
ויענו ויאמרו אליו איה זאת אדנינו ויאמר אליהם באשר הפגר שם יקבצו הנשרים׃