Proverbs 18

Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom.
Moun k'ap viv apa se tèt li ase li konnen. Li move sou tout moun ki vle ba li bon konsèy.
A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.
Moun sòt pa pran plezi l' nan chache konprann. Tou sa l'ap chache se fè moun konprann li gen lespri.
When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach.
Y'ap meprize moun k'ap fè mechanste. Moun ki pa fè respè tèt yo gen pou yo wont.
The words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom as a flowing brook.
Pawòl moun ki gen konprann fon kou lanmè, fre tankou yon sous k'ap koule tout tan.
It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment.
Sa pa bon pou ou pran pou moun mechan, ni pou ou enpoze yo rann moun inonsan jistis.
A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes.
Depi moun sòt ap pale, se kont l'ap chache. Si ou koute pawòl nan bouch li, w'a ba l' kou.
A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul.
Bouch moun sòt se kondannasyon li. Pawòl ki soti nan bouch li tounen pèlen pou li.
The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly.
Tripotay dous nan zòrèy moun ki vle tande yo. Sa mache nan san yo.
He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster.
Moun ki parese nan travay li se menmman parèyman ak moun k'ap defèt sa k'ap fèt.
The name of the LORD is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
Seyè a, se yon gwo ranpa byen solid. Se la moun k'ap mache dwat yo kouri al chache pwoteksyon.
The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.
Pou moun rich yo, byen yo tankou yon ranpa byen solid. Yo mete nan tèt yo se sa k'ap pwoteje yo.
Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
Lè w'ap fè awogans, yo pa lwen kraze ou. Lè ou fè kò ou piti, y'a fè lwanj ou.
He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him.
Moun ki prese reponn san koute sa y'ap di l', se moun sòt li ye. Li gen pou l' wont.
The spirit of a man will sustain his infirmity; but a wounded spirit who can bear?
Lè yon moun anvi viv, sa ede l' anpil lè li malad. Men, si li dekouraje, ki moun ki ka remoute kouraj li?
The heart of the prudent getteth knowledge; and the ear of the wise seeketh knowledge.
Yon moun lespri ap toujou chache gen plis konesans. Zòrèy moun ki gen bon konprann toujou pare pou l' ka konnen plis toujou.
A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.
Kado ou fè louvri chemen pou ou toupatou, ata chemen ki mennen lakay grannèg.
He that is first in his own cause seemeth just; but his neighbour cometh and searcheth him.
Moun ki pale anvan nan tribinal toujou sanble li gen rezon. Lè lòt moun lan parèt, kat je kontre, manti kaba.
The lot causeth contentions to cease, and parteth between the mighty.
Lè de grannèg gen kont, jij yo fè tiraj osò pou konnen kilès pou yo bay rezon.
A brother offended is harder to be won than a strong city: and their contentions are like the bars of a castle.
Li pi fasil pou mete lapè nan yon gwo lavil pase pou ou rekonsilye de frè ki nan kont. Lè yo fache, kè yonn se pòt prizon pou lòt.
A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth; and with the increase of his lips shall he be filled.
Rekonpans yon moun chita sou sa ki soti nan bouch li.
Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.
Sa ou di ka lavi pou ou, li ka lanmò pou ou. Sa ou chwazi, se sa w'ap jwenn.
Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the LORD.
Lè yon nonm jwenn yon bon madanm, se yon bon bagay. Se yon gwo favè Seyè a fè l'.
The poor useth intreaties; but the rich answereth roughly.
Lè yon pòv ap pale, li toujou nan tanpri souple. Men, moun rich toujou ap rele sou moun.
A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.
Gen zanmi se pran yo vin pran. Men, gen zanmi tou yo plis pase frè.