Job 26

But Job answered and said,
Jòb pran lapawòl ankò, li di l' konsa:
How hast thou helped him that is without power? how savest thou the arm that hath no strength?
-Ou gen tan konn konsole moun ki nan lafliksyon! Ou gen tan konn lonje men bay moun ki san fòs!
How hast thou counselled him that hath no wisdom? and how hast thou plentifully declared the thing as it is?
Ala bon konsèy ou bay moun ki san konprann lan! Ou gen tan gen anpil konesans nan ou!
To whom hast thou uttered words? and whose spirit came from thee?
Men, pou ki moun tout bèl diskou sa yo? Ki moun ki mete pawòl sa yo nan bouch ou?
Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof.
Bildad pran lapawòl ankò li di: -Nanm moun mouri k'ap viv nan fon lanmè a ap tranble anba tè a.
Hell is naked before him, and destruction hath no covering.
Peyi kote mò yo ye a louvri aklè devan je Bondye. Pa gen anyen ki pou anpeche Bondye wè sa k'ap pase ladan l'.
He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.
Se li menm ki louvri syèl ki sou bò nò a anlè, san anyen pou soutni l'. Li pandye tè a ankò san anyen pou kenbe l'.
He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent under them.
Se li menm ki plen nwaj yo dlo. Se li menm ki pa kite pèz dlo a pete nwaj yo.
He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it.
Se li menm ki kache lalin plenn lan dèyè yon nwaj.
He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.
Se li menm ki trase yon wonn sou lanmè a, li separe limyè ak fènwa.
The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof.
Lè li bay poto ki soutni syèl la yon prigad, yo sezi, yo pran tranble sitèlman yo pè.
He divideth the sea with his power, and by his understanding he smiteth through the proud.
Avèk fòs ponyèt li, li fè lanmè a vin dou devan li. Avèk ladrès li, li kraze Raab, gwo bèt lèd la.
By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked serpent.
Avèk souf li, li fè syèl la vin klè. Avèk men li, li touye gwo koulèv ki t'ap kouri chape a.
Lo, these are parts of his ways: but how little a portion is heard of him? but the thunder of his power who can understand?
Sa se yon ti kal nan tou sa li fè. Se sa ase ki resi rive nan zòrèy nou! Men, ki moun ki ka konnen tou sa Bondye fè?