Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Men lis moun ki te kite peyi Babilòn pou yo tounen lavil Jerizalèm ak nan peyi Jida, chak moun nan lavil kote yo moun. Se moun sa yo wa Nèbikadneza te fè depòte nan peyi Babilòn.
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
Men moun ki te alatèt yo: Se te Zowobabèl, Jozye, Neemi, Seraja, Reelaja, Madoche, Bilchan, Mispa, Bigwayi, Reyoum ak Baana. Men lis moun nan pèp Izrayèl la, fanmi pa fanmi, ak kantite moun nan chak fanmi:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Nan fanmi Pareòch yo, demilsanswasanndouz (2.172) moun.
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Nan fanmi Chefatya yo, twasanswasanndouz (372) moun.
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
Nan fanmi Arak yo, sètsanswasannkenz (775) moun.
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
Nan fanmi Pakat Moab yo, pitit pitit Jechwa ak Joab, demilwitsandouz (2.812) moun.
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Nan fanmi Elam yo, mildesansenkannkat (1.254) moun.
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
Nan fanmi Zatou yo, nèfsankarannsenk (945) moun.
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Nan fanmi Zakayi yo, sètsanswasant (760) moun.
The children of Bani, six hundred forty and two.
Nan fanmi Bani yo, sisankarannde (642) moun.
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
Nan fanmi Bebayi yo, sisanvenntwa (623) moun.
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
Nan fanmi Azgad yo, mildesanvennde (1.222) moun.
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
Nan fanmi Adonikan yo, sisanswasannsis (666) moun.
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
Nan fanmi Bigwayi yo, demilsenkannsis (2.056) moun.
The children of Adin, four hundred fifty and four.
Nan fanmi Aden yo, katsansenkannkat (454) moun.
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Nan fanmi Atè yo, (anvan sa Atè te rele Ezekyas) katrevendizwit moun.
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
Nan fanmi Betzayi yo, twasanvenntwa (323) moun.
The children of Jorah, an hundred and twelve.
Nan fanmi Jora yo, sandouz (112) moun.
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
Nan fanmi Achoum yo, desanvenntwa (223) moun.
The children of Gibbar, ninety and five.
Nan fanmi Giba yo, katrevenkenz moun.
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
Men lis moun ki te tounen dapre non lavil kote yo moun: Pou lavil Betleyèm, sanvenntwa (123) moun.
The men of Netophah, fifty and six.
Pou lavil Netofa, senkannsis moun.
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Pou lavil Anatòt, sanvenntwit (128) moun.
The children of Azmaveth, forty and two.
Pou lavil Azmavèt, karannde moun.
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
Pou lavil Kiriyat-Jearim ansanm ak pou lavil Kefera ak pou lavil Beewòt, sètsankaranntwa (743) moun.
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
Pou lavil Arama ak pou lavil Geba, sisanventeyen (621) moun.
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
Pou lavil Mikmas, sanvennde (122) moun.
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
Pou lavil Betèl ak pou lavil Ayi, desanvenntwa (223) moun.
The children of Nebo, fifty and two.
Pou lavil Nebo, senkannde moun.
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
Pou lavil Magbich, sansenkannsis (156) moun.
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Pou lòt lavil Elam lan, mildesansenkannkat (1.254) moun.
The children of Harim, three hundred and twenty.
Pou lavil Arim, twasanven (320) moun.
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
Pou lavil Lòd ansanm ak pou lavil Adid ak lavil Ono, sètsanvennsenk (725) moun.
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Pou lavil Jeriko, twasankarannsenk (345) moun.
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
Pou lavil Senaa, twamilsisantrant (3.630) moun.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Men lis prèt ki te tounen, dapre non fanmi yo: Nan pitit Jedaja, ki soti nan branch Jozye a, nèfsanswasanntrèz (973) moun.
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Nan pitit Imè yo, milsenkannde (1.052) moun.
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Nan pitit Pachou yo, mildesankarannsèt (1.247) moun.
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Nan pitit Arim yo, mildisèt (1.017) moun.
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
Men lis moun Levi ki te tounen yo: Nan pitit Jechwa ak pitit Kadmyèl, ki soti nan branch fanmi Odavya a, swasannkatòz moun.
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
Te gen sanvenntwit (128) sanba ki konn chante ak fè mizik nan tanp lan ki te tounen. Yo soti nan branch fanmi Asaf.
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
Te gen santrantnèf (139) moun ki pou sèvi gad nan pòtay Tanp lan. Yo soti nan branch fanmi Chaloum, branch fanmi Atè, branch fanmi Talmon, branch fanmi Akoub, branch fanmi Atita ak branch fanmi Chobayi.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
Men lis moun yo te bay pou travay nan tanp Bondye a epi ki te tounen nan peyi a: moun fanmi Sika, moun fanmi Asoufa ak moun fanmi Tabayòt,
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
moun fanmi Kewòs, moun fanmi Siyaa ak moun fanmi Padon,
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
moun fanmi Lebana, moun fanmi Agaba ak moun fanmi Akoub,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
moun fanmi Agad, moun fanmi Chamlayi ak moun fanmi Anan,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
moun fanmi Gidèl, moun fanmi Gaka ak moun fanmi Reaja,
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
moun fanmi Rezen, moun fanmi Nekoda ak moun fanmi Gazam,
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
moun fanmi Ouza, moun fanmi Paseyak ak moun fanmi Besayi,
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
moun fanmi Asna, moun fanmi Neounen ak moun fanmi Nefisim,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
moun fanmi Bakbouk, moun fanmi Akoufa ak moun fanmi Awou,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
moun fanmi Baslout, moun fanmi Mechisa ak moun fanmi Acha,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
moun fanmi Bakòs, moun fanmi Sisera ak moun fanmi Tamak,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
moun fanmi Nezyak ak moun fanmi Atifa.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Men lis moun nan branch fanmi domestik Salomon yo ki te tounen nan peyi a: moun fanmi Sotayi, moun fanmi Asoferèt ak moun fanmi Pewouda,
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
moun fanmi Yaala, moun fanmi Dakon ak moun fanmi Gidèl,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
moun fanmi Chefatya, moun fanmi Atil, moun fanmi Pokerèt Azebayim ak moun fanmi Ami.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Konsa, men kantite moun ki soti nan fanmi travayè tanp lan ak domestik Salomon yo: antou sa te fè twasankatrevendouz (392).
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
Men, te gen yon seri moun ki soti nan lavil Tèl Melak, lavil Tèl Acha, lavil Kewoub Adan, lavil Imè ki te moun nan peyi Babilòn epi ki te moute ansanm ak tout moun sa yo, atout yo pa t' ka fè konnen non zansèt yo ak non fanmi yo pou wè si yo te fè pati pèp Izrayèl la vre.
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
Se te pitit Delaya, pitit Tobija ak pitit Nekoda: antou sisansenkannde (652) moun.
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
Konsa tou, pami prèt yo te gen moun fanmi Abaya, moun fanmi Akòz ak moun fanmi Bazilayi. Zansèt Bazilayi sa yo te marye ak yon fanm nan fanmi Bazilayi, moun Galarad. Se konsa yo te pran non papa manman yo.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Sa ki pa t' ka jwenn rejis pou moutre ki moun ki zansèt yo, yo pa t' asepte yo pou prèt.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
Gouvènè jwif la te di yo yo pa t' kapab manje nan manje yo mete apa pou Bondye a toutotan pa t' gen prèt ki konn sèvi ak Ourim yo ansanm ak Tourim yo pou wè sa Bondye vle.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Antou nèt, te gen karanndemil tousanswasant (42.360) moun ki tounen nan peyi a.
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
Avèk yo te gen sètmil twasantrannsèt (7.337) gason ak fanm ki te sèvi yo domestik. Te gen tou desan (200) gason ak fanm ki te konn fè misik ak chante.
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
Te gen sètsanswasannsis (766) chwal, desankarannsenk (245) milèt,
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
katsantrannsenk chamo (435) ak simil sètsanven (6.720) bourik.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
Lè yo rive nan tanp Seyè a, lavil Jerizalèm, gen kèk chèf fanmi ki fè ofrann pa yo pou ede rebati tanp lan sou menm anplasman kote li te ye a.
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
Yo bay tou sa yo te ka bay pou travay la: sèzmil senksanven (16.520) ons lò, sandisètmil (117.000) ons ajan ak san (100) gwo rad pou prèt yo mete sou yo.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
Prèt yo, moun Levi yo ak kèk moun nan pèp la al rete lavil Jerizalèm ak nan vwazinaj lavil la. Mizisyen yo, gad yo ak travayè tanp yo al rete nan lavil ki pa twò lwen kapital la. Tout rès pèp Izrayèl la al rete nan lavil kote yo moun.