Psalms 83

Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.
Asaphin Psalmi ja veisu. Jumala, älä niin ratki vaikene, ja älä niin ääneti ole: Jumala, älä sitä niin kärsi.
For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.
Sillä katso, Sinun vihollises kiukuitsevat, ja jotka sinua vihaavat, ylentävät päänsä.
They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.
He pitävät kavaloita juonia sinun kansaas vastaan, ja pitävät neuvoa sinun salatuitas vastaan,
They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.
Sanoen: tulkaat, hävittäkäämme heitä, niin ettei he ensinkään kansa olisikaan, ettei Israelin nimeä silleen muisteltaisi.
For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:
Sillä he ovat sydämessänsä panneet neuvonsa yhteen, ja tehneet liiton sinua vastaan:
The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;
Edomilaiset ja Ismaelilaiset majat, Moabilaiset ja Hagarilaiset,
Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;
Gebalilaiset, Ammonilaiset ja Amalekilaiset, Philistealaiset ja Tyron asuvaiset.
Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.
Assur on myös itsensä heihin liittänyt, auttamaan Lotin lapsia, Sela!
Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:
Tee niille niinkuin Midianilaisille, niinkuin Siseralle, niinkuin Jabinille Kisonin ojan tykönä;
Which perished at Endor: they became as dung for the earth.
Jotka mestattiin Endorin tykönä, ja tulivat loaksi maan päälle.
Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:
Tee heidän pääruhtinaansa niinkuin Orebin ja Seebin, ja kaikki heidän ylimmäisensä niinkuin Seban ja Salmunnan,
Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.
Jotka sanovat: me omistamme meillemme Jumalan huoneet.
O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.
Jumala, tee heitä niinkuin rattaan, niinkuin korren tuulen edessä.
As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;
Niinkuin kulo metsän polttaa, ja niinkuin liekki mäet sytyttää;
So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.
Vainoo juuri niin heitä sinun rajuilmallas, ja hämmästytä heitä tuulispäälläs.
Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.
Täytä heidän kasvonsa häpiällä, että he sinun nimeäs, Herra, etsisivät.
Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:
Hävetköön he ja hämmästyköön ijankaikkisesti, ja häpiään tulkoon ja hukkukoon.
That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.
Niin he saavat tuta, että sinä, jonka ainoan nimi on Herra, olet ylimmäinen kaikessa maailmassa.