Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Nämä ovat maakunnan lapset jotka läksivät vankeudesta jotka Nebukadnetsar Babelin kuningas oli vienyt Babeliin, ja tulivat Jerusalemiin ja Juudaan jälleen, kukin kaupunkiinsa,
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
Jotka tulivat Serubbabelin, Jesuan, Nehemian, Serajan, Reellajan, Mordekain, Bilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanan kanssa; tämä on Israelin kansan miesten luku:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Paroksen lapset, kaksituhatta, sata ja kaksikahdettakymmentä;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Sephatian lapset, kolmesataa ja kaksikahdeksattakymmentä;
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
Aran lapset, seitsemänsataa ja viisikahdeksattakymmentä;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
Pahatmoabin lapset, Jesuan ja Joabin lasten seassa, kaksituhatta, kahdeksansataa ja kaksitoistakymmentä;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Elamin lapset, tuhannen kaksisataa ja neljäkuudettakymmentä;
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
Sattun lapset, yhdeksänsataa ja viisiviidettäkymmentä;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Sakkain lapset, seitsemänsataa ja kuusikymmentä;
The children of Bani, six hundred forty and two.
Banin lapset, kuusisataa ja kaksiviidettäkymmentä;
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
Bebain lapset, kuusisataa ja kolmekolmattakymmentä;
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
Asgadin lapset, tuhannen, kaksisataa ja kaksikolmattakymmentä;
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
Adonikamin lapset, kuusisataa ja kuusiseitsemättäkymmentä;
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
Bigvain lapset, kaksituhatta ja kuusikuudettakymmentä;
The children of Adin, four hundred fifty and four.
Adinin lapset, neljäsataa ja neljäkuudettakymmentä;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Aterin lapset Jehiskiasta, yhdeksänkymmentä ja kahdeksan;
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
Betsain lapset, kolmesataa ja kolmekolmattakymmentä;
The children of Jorah, an hundred and twelve.
Joran lapset, sata ja kaksitoistakymmentä;
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
Hasumin lapset, kaksisataa ja kolmekolmattakymmentä;
The children of Gibbar, ninety and five.
Gibbarin lapset, yhdeksänkymmentä ja viisi;
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
Betlehemin lapset, sata ja kolmekolmattakymmentä;
The men of Netophah, fifty and six.
Netophan miehet, kuusikuudettakymmentä;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Anatotin miehet, sata ja kahdeksankolmattakymmentä;
The children of Azmaveth, forty and two.
Asmavetin lapset, kaksiviidettäkymmentä;
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
Kirjatjearimin lapset Kephiran ja Berotin, seitsemänsataa ja kolmeviidettäkymmentä;
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
Raman ja Gabaan lapset, kuusisataa ja yksikolmattakymmentä;
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
Mikmaan miehet, sata ja kaksikolmattakymmentä;
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
Betelin ja Ain miehet, kaksisataa ja kolmekolmattakymmentä;
The children of Nebo, fifty and two.
Nebon lapset, kaksikuudettakymmentä;
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
Magbiksen lapset, sata kuusikuudettakymmentä;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Toisen Elamin lapset, tuhannen, kaksisataa ja neljäkuudettakymmentä;
The children of Harim, three hundred and twenty.
Harimin lapset, kolmesataa ja kaksikymmentä;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
Lodin, Hadidin ja Onon lapset, seitsemänsataa ja viisikolmattakymmentä;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Jerihon lapset, kolmesataa ja viisiviidettäkymmentä;
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
Senaan lapset, kolmetuhatta, kuusisataa ja kolmekymmentä;
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Papit: Jedajan lapset Jesuan huoneesta, yhdeksänsataa ja kolmekahdeksattakymmentä;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Immerin lapset, tuhannen ja kaksikuudettakymmentä;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Pashurin lapset, tuhannen, kaksisataa ja seitsemänviidettäkymmentä;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Harimin lapset, tuhannen ja seitsemäntoistakymmentä;
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
Leviläiset: Jesuan ja Kadmielin lapset, Hodavian lapsista, neljäkahdeksattakymmentä;
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
Veisaajat: Asaphin lapset, sata ja kahdeksankolmattakymmentä;
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
Ovenvartiain lapset: Salumin lapset, Aterin lapset, Talmonin lapset, Akkubin lapset, Hatitan lapset ja Sobain lapset, kaikkiansa sata ja yhdeksänneljättäkymmentä;
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
Netinimit: Zihan lapset, Hasuphan lapset, Tabaotin lapset,
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
Keroksen lapset, Siahan lapset, Padonin lapset,
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
Lebanan lapset, Hagaban lapset, Akkubin lapset,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
Hagabin lapset, Samlain lapset, Hananin lapset,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
Giddelin lapset, Gaharin lapset, Reajan lapset,
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
Resinin lapset, Rekodan lapset, Gassamin lapset,
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
Ussan lapset, Pasean lapset, Besain lapset,
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
Asnan lapset, Meunimin lapset, Rephusimin lapset,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Bakbukin lapset, Hakuphan lapset, Harhurin lapset,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
Batslutin lapset, Mehidan lapset, Harsan lapset,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
Barkoksen lapset, Siseran lapset, Taman lapset,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Netsian lapset, Hatiphan lapset;
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Salomon palveliain lapset: Sotain lapset, Sopheretin lapset, Perudan lapset,
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
Jaelan lapset, Darkonin lapset, Giddelin lapset,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
Sephatian lapset, Hattilin lapset, PokeretZebaimin lapset, Amin lapset:
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Kaikki Netinimit ja Salomon palveliain lapset kolmesataa, yhdeksänkymmentä ja kaksi.
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
Nämät myös menivät ylös Telmelasta, Telharsasta: Kerub, Addani ja Immer, jotka ei tietäneet isäinsä huonetta sanoa ja siementänsä, olivatko Israelista:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
Delajan lapset, Tobijan lapset, Nekodan lapset, kuusisataa ja kaksikuudettakymmentä;
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
Ja pappein lapsista: Habajan lapset, Hakotsin lapset, Barsillain lapset, joka otti itsellensä emännän Barsillain Gileadilaisen tyttäristä, ja kutsuttiin heidän nimellänsä.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Nämä etsivät sukukuntansa polvilukukirjaa, ja ei sitä löydetty, sentähden he pantiin pois pappeudesta.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
Ja Tirsata sanoi heille, ettei heidän pitänyt syömän kaikkein pyhimmästä, ennenkuin pappi seisois valkeudessa ja täydellisyydessä.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Koko joukko yhteen oli kaksiviidettäkymmentä tuhatta, kolmesataa ja kuusikymmentä,
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
Paitsi heidän palvelioitansa ja piikojansa, joita oli seitsemäntuhatta, kolmesataa ja seitsemänneljättäkymmentä; ja heillä oli veisaajia, miehiä ja vaimoja, kaksisataa;
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
Seitsemänsataa ja kuusineljättäkymmentä heidän hevostansa; kaksisataa ja viisiviidettäkymmentä heidän muuliansa;
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
Neljäsataa ja viisineljättäkymmentä heidän kameliansa; kuusituhatta, seitsemänsataa ja kaksikymmentä aasia.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
Ja monikahdat isäin päämiehistä, kuin he menivät Herran huoneesen, joka on Jerusalemissa, uhrasivat hyvällä mielellä Jumalan huoneen rakennukseksi paikallensa.
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
Ja he antoivat varansa jälkeen rakennuksen tavaraksi yhdenseitsemättäkymmentä tuhatta kultapenninkiä , ja viisituhatta leiviskää hopiaa, ja sata papin hametta.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
Niin papit, Leviläiset, ja muutamat kansasta, veisaajat, ja ovenvartiat ja Netinimit asuivat kaupungeissansa, ja koko Israel myös kaupungeissansa.