Psalms 9

I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
Mi gloros Vin, ho Eternulo, per mia tuta koro; Mi rakontos ĉiujn Viajn mirindaĵojn.
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
Mi ĝojos kaj triumfos pro Vi; Mi kantos Vian nomon, ho Vi Plejalta.
When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
Ĉar miaj malamikoj turniĝas malantaŭen, Ili falas kaj pereas antaŭ Vi.
For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
Ĉar Vi faris por mi juĝon kaj plenumon de leĝo; Vi sidiĝis sur la trono, Vi justa juĝanto.
Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
Vi indignis kontraŭ la popoloj, Vi pereigis malpiulojn, Ilian nomon Vi ekstermis por ĉiam kaj eterne.
O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
La malamikoj malaperis, ruiniĝis por ĉiam; Iliajn urbojn Vi renversis, La memoro pri ili pereis kune kun ili.
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
Sed la Eternulo restas eterne, Li pretigis Sian tronon por juĝo.
And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
Kaj Li juĝos la mondon kun justeco, Li plenumos leĝojn inter la popoloj kun senpartieco.
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
Kaj la Eternulo estos rifuĝo por la premato, Rifuĝo en la tempo de mizero.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
Kaj esperos al Vi tiuj, kiuj konas Vian nomon, Ĉar Vi ne forlasas tiujn, kiuj serĉas Vin, ho Eternulo.
Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
Kantu al la Eternulo, kiu loĝas sur Cion, Rakontu inter la popoloj Liajn farojn.
When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
Ĉar venĝante por la sango, Li memoras pri ili, Li ne forgesas la krion de malfeliĉuloj.
Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
Estu favora al mi, ho Eternulo; Vidu, kion mi suferas de miaj malamikoj, Vi, kiu suprenlevas min el la pordegoj de la morto,
That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
Por ke mi rakontu Vian tutan gloron En la pordegoj de la filino de Cion Kaj mi ĝoju pro Via savo.
The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
Eniĝis la popoloj en la kavon, kiun ili elfosis; En la reton, kiun ili metis, enkaptiĝis ilia piedo.
The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
Oni ekkonas la Eternulon laŭ la juĝo, kiun Li faris; Per la faroj de siaj manoj estas kaptita la malpiulo. Higajon. Sela.
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
La malbonuloj reiru en Ŝeolon, Ĉiuj popoloj, kiuj forgesas Dion.
For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
Ĉar ne por ĉiam malriĉulo estos forgesita, Kaj la espero de mizeruloj ne pereos por eterne.
Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
Leviĝu, ho Eternulo, ke homoj ne tro fortiĝu; La popoloj estu juĝataj antaŭ Via vizaĝo.
Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.
Metu, ho Eternulo, timon sur ilin, La popoloj sciu, ke ili estas homoj. Sela.