I Corinthians 12

Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.
En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.
Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led.
Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt.
Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.
Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.
Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.
En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest;
And there are differences of administrations, but the same Lord.
En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere;
And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.
En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.
But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.
Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.
For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;
Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest;
To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit;
En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest.
To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation of tongues:
En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen.
But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.
Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.
For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ.
Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus.
For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.
For the body is not one member, but many.
Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden.
If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body; is it therefore not of the body?
Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom niet van het lichaam?
And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; is it therefore not of the body?
En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam?
If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling?
Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn?
But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him.
Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft.
And if they were all one member, where were the body?
Waren zij alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn?
But now are they many members, yet but one body.
Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam.
And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the head to the feet, I have no need of you.
En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node.
Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary:
Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig.
And those members of the body, which we think to be less honourable, upon these we bestow more abundant honour; and our uncomely parts have more abundant comeliness.
En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering.
For our comely parts have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant honour to that part which lacked:
Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft;
That there should be no schism in the body; but that the members should have the same care one for another.
Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen.
And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it.
En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede.
Now ye are the body of Christ, and members in particular.
En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.
And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.
En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen.
Are all apostles? are all prophets? are all teachers? are all workers of miracles?
Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten?
Have all the gifts of healing? do all speak with tongues? do all interpret?
Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers?
But covet earnestly the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.
Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is.