Romans 12

I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
Jeg formaner eder altså, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.
Thi ved den Nåde, som er given mig, siger jeg til enhver iblandt eder, at han ikke skal tænke højere om sig selv, end han bør tænke, men tænke med Betænksomhed, efter som Gud tildelte enhver Troens Mål.
For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
Thi ligesom vi have mange Lemmer på eet Legeme, men Lemmerne ikke alle have den samme Gerning,
So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
således ere vi mange eet Legeme i Kristus, men hver for sig hverandres Lemmer.
Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith;
Men efterdi vi have forskellige Nådegaver efter den Nåde, som er given os, det være sig Profeti, da lader os bruge den i Forhold til vor Tro;
Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching;
eller en Tjeneste, da lader os tage Vare på Tjenesten; eller om nogen lærer, på Lærergerningen;
Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.
eller om nogen formaner, på Formaningen; den, som uddeler, gøre det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver; den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;
værer i eders Broderkærlighed hverandre inderligt hengivne; forekommer hverandre i at vise Ærbødighed!
Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
Værer ikke lunkne i eders Iver; værer brændende i Ånden; tjener Herren;
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
værer glade i Håbet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!
Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.
Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind på Gæstfrihed!
Bless them which persecute you: bless, and curse not.
Velsigner dem, som forfølge eder, velsigner og forbander ikke!
Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
Glæder eder med de glade, og græder med de grædende!
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Værer enige indbyrdes; tragter ikke efter de høje Ting, men holder eder til det lave; vorder ikke kloge i eders egne Tanker!
Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men.
Betaler ikke nogen ondt for ondt; lægger Vind på, hvad der er godt for alle Menneskers Åsyn!
If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
Dersom det er muligt - såvidt det står til eder - da holder Fred med alle Mennesker:
Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
Hævner eder ikke selv, I elskede! men giver Vreden Rum; thi der er skrevet: "Mig hører Hævnen til, jeg vil betale, siger Herren."
Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.
Nej, dersom din Fjende hungrer, giv ham Mad; dersom han tørster, giv ham Drikke; thi når du gør dette, vil du samle gloende Kul på hans Hoved.
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode!