Psalms 83

Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.
(En Sang. En Salme af Asaf.) Und dig, o Gud, ikke Ro, vær ej tavs, vær ej stille, o Gud!
For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.
Thi se, dine Fjender larmer, dine Avindsmænd løfter Hovedet,
They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.
oplægger lumske Råd mod dit Folk, holder Råd imod dem, du værner:
They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.
"Kom, lad os slette dem ud af Folkenes Tal, ej mer skal man ihukomme Israels Navn!"
For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:
Ja, de rådslår i Fællig og slutter Pagt imod dig,
The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;
Edoms Telte og Ismaeliterne, Moab sammen med Hagriterne,
Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;
Gebal, Ammon, Amalek, Filister land med Tyrus's Borgere;
Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.
også Assur har sluttet sig til dem, Lots Sønner blev de en Arm. - Sela.
Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:
Gør med dem som med Midjan, som med Sisera og Jabin ved Kisjons Bæk,
Which perished at Endor: they became as dung for the earth.
der gik til Grunde ved En-Dor og blev til Gødning på Marken!
Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:
Deres Høvdinger gå det som Oreb og Ze'eb, alle deres Fyrster som Zeba og Zalmunna,
Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.
fordi de siger: "Guds Vange tager vi til os som Eje."
O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.
Min Gud, lad dem blive som hvirvlende Løv som Strå, der flyver for Vinden.
As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;
Ligesom Ild fortærer Krat og Luen afsvider Bjerge,
So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.
så forfølge du dem med din Storm, forfærde du dem med din Hvirvelvind;
Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.
fyld deres Åsyn med Skam, så de søger dit Navn, o HERRE;
Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:
lad dem blues, forfærdes for stedse, beskæmmes og gå til Grunde
That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.
Og kende, at du, hvis Navn er HERREN, er ene den Højeste over al Jorden!