Psalms 9

I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
Přednímu zpěváku na al mutlabben, žalm Davidův.
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
Oslavovati tě budu, Hospodine, celým srdcem svým, vypravovati budu všecky divné skutky tvé.
When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
Radovati a veseliti se budu v tobě, žalmy zpívati budu jménu tvému, ó Nejvyšší,
For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
Proto že nepřátelé moji jsou nazpět obráceni, že klesli, a zahynuli od tváři tvé.
Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
Nebo jsi vyvedl soud můj a při mou, posadils se na stolici soudce spravedlivý.
O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
Ohromil jsi národy, zatratils bezbožníka, jméno jejich vyhladil jsi na věčné věky.
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
Ó nepříteli, již-li jsou dokonány zhouby tvé na věky? Již-li jsi města podvrátil? Zahynula památka jejich s nimi.
And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
Ale Hospodin na věky kraluje, připravil k soudu trůn svůj.
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
Onť soudí sám okršlek v spravedlnosti, a výpověd činí národům v pravosti.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
Hospodin zajisté jest útočiště chudého, útočiště v čas ssoužení.
Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
I budou v tebe doufati, kteříž znají jméno tvé; nebo neopouštíš hledajících tě, Hospodine.
When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
Žalmy zpívejte Hospodinu, přebývajícímu na Sionu, zvěstujte mezi národy skutky jeho.
Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
Nebo on vyhledává krve, rozpomíná se na ni, aniž se zapomíná na křik utištěných.
That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
Smiluj se nade mnou, Hospodine, viz ssoužení mé od těch, kteříž mne nenávidí, ty, kterýž mne vyzdvihuješ z bran smrti,
The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
Abych vypravoval všecky chvály tvé v branách dcery Sionské, a veselil se v spasení tvém.
The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
Pohříženiť jsou národové v jámě, kterouž udělali; v osídle, kteréž polékli, uvázla noha jejich.
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
Přišelť jest v známost Hospodin, pomstu učiniv; v díle rukou svých zapletl se bezbožník. Higgaion Sélah.
For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
Obráceni buďte bezbožníci do pekla, všickni národové, kteříž se zapomínají nad Bohem.
Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
Neboť nebude dán chudý u věčné zapomenutí; očekávání ssoužených nezahyneť na věky.
Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.
Povstaniž, Hospodine, ať se nesilí člověk; národové buďte souzeni před tebou. [ (Psalms 9:21) Pusť na ně strach, ó Hospodine, ať tomu porozumějí národové, že smrtelní jsou. Sélah. ]