Psalms 8

O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův.
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! Nebo jsi vyvýšil slávu svou nad nebesa.
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se.
What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, říkám:
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?
Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.
All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho:
The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
Ptactvo nebeské, i ryby mořské, a cožkoli chodí stezkami mořskými. [ (Psalms 8:10) Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! ]