Joshua 21

Then came near the heads of the fathers of the Levites unto Eleazar the priest, and unto Joshua the son of Nun, and unto the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel;
Přistoupili pak přední z otců Levítského pokolení k Eleazarovi knězi, a k Jozue, synu Nun, a k předním z otců pokolení synů Izraelských,
And they spake unto them at Shiloh in the land of Canaan, saying, The LORD commanded by the hand of Moses to give us cities to dwell in, with the suburbs thereof for our cattle.
A mluvili k nim v Sílo, v zemi Kananejské, řkouce: Hospodin přikázal skrze Mojžíše, abyste nám dali města k přebývání, i podměstí jejich pro dobytky naše.
And the children of Israel gave unto the Levites out of their inheritance, at the commandment of the LORD, these cities and their suburbs.
Dali tedy synové Izraelští Levítům z dědictví svého, vedlé rozkázaní Hospodinova, města tato i podměstí jejich.
And the lot came out for the families of the Kohathites: and the children of Aaron the priest, which were of the Levites, had by lot out of the tribe of Judah, and out of the tribe of Simeon, and out of the tribe of Benjamin, thirteen cities.
Padl pak los čeledem Kahat, i dáno losem synům Arona kněze, Levítům, z pokolení Juda, a z pokolení Simeon, i z pokolení Beniaminova měst třinácte.
And the rest of the children of Kohath had by lot out of the families of the tribe of Ephraim, and out of the tribe of Dan, and out of the half tribe of Manasseh, ten cities.
A jiným synům Kahat, z čeledí pokolení Efraimova, a z pokolení Danova, a z polovice pokolení Manassesova losem dáno měst deset.
And the children of Gershon had by lot out of the families of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the half tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.
Synům pak Gerson, z čeledí pokolení Izacharova, a z pokolení Asserova, též z pokolení Neftalímova, a z polovice pokolení Manassesova v Bázan losem dáno měst třinácte.
The children of Merari by their families had out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.
Synům Merari po čeledech jejich, z pokolení Rubenova a z pokolení Gádova, též z pokolení Zabulonova měst dvanácte.
And the children of Israel gave by lot unto the Levites these cities with their suburbs, as the LORD commanded by the hand of Moses.
Dali tedy synové Izraelští Levítům ta města i předměstí jejich, (jakož přikázal Hospodin skrze Mojžíše,) losem.
And they gave out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, these cities which are here mentioned by name,
A tak z pokolení synů Judových, a z pokolení synů Simeonových dána jsou města, kterýchž tuto jména jsou položena.
Which the children of Aaron, being of the families of the Kohathites, who were of the children of Levi, had: for theirs was the first lot.
A dostal se první díl synům Aronovým, z čeledí Kahat, z synů Léví; nebo jim padl los první.
And they gave them the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron, in the hill country of Judah, with the suburbs thereof round about it.
Dáno jest tedy jim město Arbe, otce Enakova, (jenž jest Hebron,) na hoře Juda, a předměstí jeho vůkol něho.
But the fields of the city, and the villages thereof, gave they to Caleb the son of Jephunneh for his possession.
Ale pole města toho i vsi jeho dali Kálefovi synu Jefone k vládařství jeho.
Thus they gave to the children of Aaron the priest Hebron with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Libnah with her suburbs,
Synům tedy Arona kněze dali město útočišťné vražedlníku, Hebron i předměstí jeho, a Lebno i předměstí jeho;
And Jattir with her suburbs, and Eshtemoa with her suburbs,
A Jeter s předměstím jeho, též Estemo a předměstí jeho;
And Holon with her suburbs, and Debir with her suburbs,
Holon i předměstí jeho, a Dabir s podměstím jeho;
And Ain with her suburbs, and Juttah with her suburbs, and Beth–shemesh with her suburbs; nine cities out of those two tribes.
Také Ain s předměstím jeho, a Juta s podměstím jeho, i Betsemes a předměstí jeho, měst devět z toho dvojího pokolení.
And out of the tribe of Benjamin, Gibeon with her suburbs, Geba with her suburbs,
Z pokolení pak Beniaminova dali Gabaon a předměstí jeho, a Gaba s předměstím jeho;
Anathoth with her suburbs, and Almon with her suburbs; four cities.
Též Anatot a podměstí jeho, i Almon s předměstím jeho, města čtyři.
All the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their suburbs.
Všech měst synů Aronových kněží třinácte měst s předměstími jejich.
And the families of the children of Kohath, the Levites which remained of the children of Kohath, even they had the cities of their lot out of the tribe of Ephraim.
Čeledem pak synů Kahat, Levítům, kteříž pozůstali z synů Kahat, (byla pak města losu jejich z pokolení Efraim,)
For they gave them Shechem with her suburbs in mount Ephraim, to be a city of refuge for the slayer; and Gezer with her suburbs,
Dali jim město útočišťné vražedlníku, Sichem i předměstí jeho, na hoře Efraim, a Gázer s předměstím jeho.
And Kibzaim with her suburbs, and Beth–horon with her suburbs; four cities.
Též Kibsaim a předměstí jeho, a Betoron s předměstím jeho, města čtyři.
And out of the tribe of Dan, Eltekeh with her suburbs, Gibbethon with her suburbs,
Z pokolení pak Dan: Elteke a předměstí jeho, a Gebbeton s předměstím jeho;
Aijalon with her suburbs, Gath–rimmon with her suburbs; four cities.
Též Aialon a předměstí jeho, a Getremmon s podměstím jeho, města čtyři.
And out of the half tribe of Manasseh, Tanach with her suburbs, and Gath–rimmon with her suburbs; two cities.
Z polovice pak pokolení Manassesova: Tanach a podměstí jeho, a Getremmon s předměstím jeho, města dvě.
All the cities were ten with their suburbs for the families of the children of Kohath that remained.
Všech měst deset s předměstími jejich čeledem synům Kahat ostatním.
And unto the children of Gershon, of the families of the Levites, out of the other half tribe of Manasseh they gave Golan in Bashan with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Beesh–terah with her suburbs; two cities.
Synům také Gersonovým, z čeledí Levítských, z polovice pokolení Manassesova dali město útočišťné vražedlníku, Golan v Bázan a předměstí jeho, a Bozran s předměstím jeho, města dvě.
And out of the tribe of Issachar, Kishon with her suburbs, Dabareh with her suburbs,
Z pokolení Izacharova: Kesion a podměstí jeho, a Daberet s předměstím jeho;
Jarmuth with her suburbs, En–gannim with her suburbs; four cities.
Jarmut a předměstí jeho, a Engannim s předměstím jeho, města čtyři.
And out of the tribe of Asher, Mishal with her suburbs, Abdon with her suburbs,
Z pokolení pak Asserova: Mesal a předměstí jeho, též Abdon a podměstí jeho;
Helkath with her suburbs, and Rehob with her suburbs; four cities.
Helkat s předměstím jeho, a Rohob s podměstím jeho, města čtyři.
And out of the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Hammoth–dor with her suburbs, and Kartan with her suburbs; three cities.
Z pokolení také Neftalímova: Město útočišťné vražedlníku, Kedes v Galilei a předměstí jeho, a Hamotdor s předměstím jeho, a Kartam s předměstím jeho, města tři.
All the cities of the Gershonites according to their families were thirteen cities with their suburbs.
Všech měst Gersonitských po čeledech jejich, třinácte měst s předměstími jejich.
And unto the families of the children of Merari, the rest of the Levites, out of the tribe of Zebulun, Jokneam with her suburbs, and Kartah with her suburbs,
Čeledem pak synů Merari, Levítům ostatním, dali z pokolení Zabulonova Jekonam a předměstí jeho, Karta a předměstí jeho;
Dimnah with her suburbs, Nahalal with her suburbs; four cities.
Damna a předměstí jeho, Naalol a předměstí jeho, města čtyři.
And out of the tribe of Reuben, Bezer with her suburbs, and Jahazah with her suburbs,
Z pokolení pak Rubenova: Bozor a předměstí jeho, a Jasa a předměstí jeho;
Kedemoth with her suburbs, and Mephaath with her suburbs; four cities.
Kedemot a předměstí jeho, a Mefat s podměstím jeho, města čtyři.
And out of the tribe of Gad, Ramoth in Gilead with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Mahanaim with her suburbs,
A z pokolení Gádova: Město útočišťné vražedlníku, Rámot v Galád a předměstí jeho, a Mahanaim s předměstím jeho;
Heshbon with her suburbs, Jazer with her suburbs; four cities in all.
Ezebon a podměstí jeho, Jazer s podměstím jeho, města čtyři.
So all the cities for the children of Merari by their families, which were remaining of the families of the Levites, were by their lot twelve cities.
Všech měst synů Merari po čeledech jejich, kteříž ostatní byli z čeledí Levítských, bylo podlé losu jejich měst dvanácte.
All the cities of the Levites within the possession of the children of Israel were forty and eight cities with their suburbs.
A tak všech měst Levítských u prostřed vládařství synů Izraelských měst čtyřidceti osm s předměstími svými.
These cities were every one with their suburbs round about them: thus were all these cities.
Mělo pak to město jedno každé obzvláštně svá předměstí vůkol sebe, a taková byla všecka ta města.
And the LORD gave unto Israel all the land which he sware to give unto their fathers; and they possessed it, and dwelt therein.
Dal tedy Hospodin Izraelovi všecku tu zemi, kterouž s přísahou zaslíbil dáti otcům jejich; i opanovali ji dědičně, a bydlili v ní.
And the LORD gave them rest round about, according to all that he sware unto their fathers: and there stood not a man of all their enemies before them; the LORD delivered all their enemies into their hand.
Dal také Hospodin jim odpočinutí se všech stran podlé všeho, jakž byl s přísahou zaslíbil otcům jejich, aniž kdo byl, ješto by ostál proti nim ze všech nepřátel jejich; všecky nepřátely jejich dal Hospodin v ruku jejich.
There failed not ought of any good thing which the LORD had spoken unto the house of Israel; all came to pass.
Nepominulo ani jedno slovo ze všelikého slova dobrého, kteréž mluvil Hospodin k domu Izraelskému, ale všecko se tak stalo.