Job 24

Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know him not see his days?
Proč by od Všemohoucího neměli býti skryti časové, a ti, kteříž jej znají, neměli neviděti dnů jeho?
Some remove the landmarks; they violently take away flocks, and feed thereof.
Bezbožníť nyní mezníky přenášejí, a stádo, kteréž mocí zajali, pasou.
They drive away the ass of the fatherless, they take the widow's ox for a pledge.
Osla sirotků zajímají, v zástavě berou vola od vdovy.
They turn the needy out of the way: the poor of the earth hide themselves together.
Strkají nuznými s cesty, musejí se vůbec skrývati chudí na světě.
Behold, as wild asses in the desert, go they forth to their work; rising betimes for a prey: the wilderness yieldeth food for them and for their children.
Aj, oni jako divocí oslové na poušti, vycházejí jako ku práci své, ráno přivstávajíce k loupeži; poušť jest chléb jejich i dětí jejich.
They reap every one his corn in the field: and they gather the vintage of the wicked.
Na cizím poli žnou, a z vinic bezbožníci sbírají.
They cause the naked to lodge without clothing, that they have no covering in the cold.
Nahé přivodí k tomu, aby nocovati musili bez roucha, nemajíce se čím přiodíti na zimě.
They are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for want of a shelter.
A přívalem v horách moknouce, nemajíce obydlí, k skále se přivinouti musejí.
They pluck the fatherless from the breast, and take a pledge of the poor.
Loupí sirotky, kteříž jsou při prsích, a od chudého základ berou.
They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry;
Nahého opouštějí , že musí choditi bez oděvu, a ti, kteříž snášejí snopy, v hladu zůstávati.
Which make oil within their walls, and tread their winepresses, and suffer thirst.
Ti, jenž mezi zdmi jejich olej vytlačují, a presy tlačí, žíznějí.
Men groan from out of the city, and the soul of the wounded crieth out: yet God layeth not folly to them.
Lidé v městech lkají, a duše zraněných volají, Bůh pak přítrže tomu nečiní.
They are of those that rebel against the light; they know not the ways thereof, nor abide in the paths thereof.
Oniť jsou ti, kteříž odporují světlu, a neznají cest jeho, aniž chodí po stezkách jeho.
The murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief.
Na úsvitě povstávaje vražedlník, morduje chudého a nuzného, a v noci jest jako zloděj.
The eye also of the adulterer waiteth for the twilight, saying, No eye shall see me: and disguiseth his face.
Tolikéž oko cizoložníka šetří soumraku, říkaje: Nespatříť mne žádný, a tvář zakrývá.
In the dark they dig through houses, which they had marked for themselves in the daytime: they know not the light.
Podkopávají potmě i domy, kteréž sobě ve dne znamenali; nebo nenávidí světla.
For the morning is to them even as the shadow of death: if one know them, they are in the terrors of the shadow of death.
Ale hned v jitře přichází na ně stín smrti; když jeden druhého poznati může, strachu stínu smrti okoušejí.
He is swift as the waters; their portion is cursed in the earth: he beholdeth not the way of the vineyards.
Lehcí jsou na svrchku vody, zlořečené jest jmění jejich na zemi, aniž odcházejí cestou svobodnou.
Drought and heat consume the snow waters: so doth the grave those which have sinned.
Jako sucho a horko uchvacuje vody sněžné, tak hrob ty, jenž hřešili.
The womb shall forget him; the worm shall feed sweetly on him; he shall be no more remembered; and wickedness shall be broken as a tree.
Zapomíná se na něj život matky, sladne červům, nebývá více připomínán, a tak polámána bývá nepravost jako strom.
He evil entreateth the barren that beareth not: and doeth not good to the widow.
Připojuje mu neplodnou, kteráž nerodí, a vdově dobře nečiní.
He draweth also the mighty with his power: he riseth up, and no man is sure of life.
Zachvacuje silné mocí svou; ostojí-li kdo z nich, bojí se o život svůj.
Though it be given him to be in safety, whereon he resteth; yet his eyes are upon their ways.
Dává jemu, na čemž by bezpečně spolehnouti mohl, však oči jeho šetří cest jejich.
They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn.
Bývají zvýšeni poněkud, ale hned jich není; tak jako jiní všickni sníženi, vypléněni, a jako vrškové klasů stínáni bývají.
And if it be not so now, who will make me a liar, and make my speech nothing worth?
Zdaliž není tak? Kdo na mne dokáže klamu, a v nic obrátí řeč mou?