Isaiah 32

Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.
Aj, v spravedlnosti kralovati bude král, a knížata v soudu panovati budou.
And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
Nebo bude muž ten jako skrýše před větrem, a schrana před přívalem, jako potokové vod na místě suchém, jako stín skály veliké v zemi vyprahlé.
And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.
A oči vidoucích nebudou blíkati, a uši slyšících pozorovati budou.
The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.
Pročež srdce bláznů nabude umění, a jazyk zajikavých prostranně a světle mluviti bude.
The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful.
Nebudeť více nazýván nešlechetný šlechetným, a skrbný nebude slouti štědrým.
For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy, and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail.
Proto že nešlechetný o nešlechetnosti mluví, a srdce jeho skládá nepravost, jak by provodil ošemetnost, a mluvil proti Hospodinu scestné věci, jak by znuzil duši lačného, a nápoj žíznivému odjal.
The instruments also of the churl are evil: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
Také i usilování skrbného jsou škodlivá; nebo nešlechetnosti obmýšlí, jak by k záhubě přivedl ponížené slovy lživými, a mluvil proti nuznému před soudem.
But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand.
Ješto šlechetný obmýšlí šlechetné věci, a takovýť při tom, což šlechetného jest, státi bude.
Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters; give ear unto my speech.
Ženy lhostejné, vstaňte, slyšte hlas můj; dcery bezpečně sobě počínající, ušima pozorujte řeči mé.
Many days and years shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the gathering shall not come.
Za mnohé dny a léta vichrovány budete, ó vy v bezpečnosti bydlící; nebo přestane vinobraní, a klizení úrod nepřijde.
Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.
Třestež se strachem, ó lhostejné, pohnětež se, bezpečně sobě počínající; svlecte se, a obnažte se, a přepašte se po bedrách.
They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
Kvílíce nad prsy, nad poli výbornými a nad kmeny úrodnými.
Upon the land of my people shall come up thorns and briers; yea, upon all the houses of joy in the joyous city:
Na zemi lidu mého trní a hloží vzejde, anobrž na všech domích veselých a městě plésajícím.
Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left; the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
Nebo rozkošný palác opuštěn bude, hluk města přestane, hrad vysoký a věže obráceny budou v jeskyně na věčnost, k radosti divokým oslům, a ku pastvišti stádům.
Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.
Dokudž nebude vylit na nás duch s výsosti, a nebude obrácena poušť v pole úrodné, a pole úrodné za les počítáno.
Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field.
I bude na poušti soud bydliti, a spravedlnost na poli úrodném přebývati.
And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.
A zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, ovoce, pravím, spravedlnosti, pokoj a bezpečnost až na věky.
And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;
Nebo bydliti bude lid můj v obydlí pokojném, totiž v příbytcích nejbezpečnějších a v odpočívání nejpokojnějším,
When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.
Byť pak i krupobití spadlo na les, a velmi sníženo bylo město.
Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass.
Blaze vám, kteříž sejete na všelikých místech úrodných, vypouštějíc tam vola i osla.