Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Tito pak jsou lidé té krajiny, kteříž se z zajetí a přestěhování toho brali, jakž je byl přestěhoval Nabuchodonozor král Babylonský do Babylona, a navrátili se do Jeruzaléma a do Judstva, jeden každý do města svého,
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
Kteříž přišli s Zorobábelem, s Jesua, s Nehemiášem, Saraiášem, Reelaiášem, Mardocheem, Bilsanem, Misparem, Bigvajem, Rechumem a Baanou. Počet mužů z lidu Izraelského:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Synů Farosových dva tisíce, sto sedmdesáte dva.
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Synů Sefatiášových tři sta sedmdesáte dva.
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
Synů Arachových sedm set sedmdesát pět.
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
Synů Pachat Moábových, synů Jesue a Joábových dva tisíce, osm set a dvanácte.
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Synů Elamových tisíc, dvě stě padesáte čtyři.
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
Synů Zattuových devět set čtyřidceti pět.
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Synů Zakkai sedm set a šedesát.
The children of Bani, six hundred forty and two.
Synů Báni šest set čtyřidceti dva.
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
Synů Bebai šest set třimecítma.
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
Synů Azgadových tisíc, dvě stě dvamecítma.
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
Synů Adonikamových šest set šedesáte šest.
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
Synů Bigvai dva tisíce, padesáte šest.
The children of Adin, four hundred fifty and four.
Synů Adinových čtyři sta padesáte čtyři.
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Synů Aterových z Ezechiáše devadesát osm.
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
Synů Bezai tři sta třimecítma.
The children of Jorah, an hundred and twelve.
Synů Jorahových sto a dvanácte.
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
Synů Chasumových dvě stě třimecítma.
The children of Gibbar, ninety and five.
Synů Gibbarových devadesáte pět.
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
Synů Betlémských sto třimecítma.
The men of Netophah, fifty and six.
Mužů Netofatských padesáte šest.
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Mužů Anatotských sto osmmecítma.
The children of Azmaveth, forty and two.
Synů Azmavetských čtyřidceti dva.
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
Synů Kariatarimských, Kafirských a Berotských sedm set čtyřidceti a tři.
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
Synů Ráma a Gabaa šest set jedenmecítma.
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
Mužů Michmas sto dvamecítma.
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
Mužů z Bethel a Hai dvě stě třimecítma.
The children of Nebo, fifty and two.
Synů z Nébo padesáte dva.
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
Synů Magbisových sto padesáte šest.
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Synů Elama druhého tisíc, dvě stě padesáte čtyři.
The children of Harim, three hundred and twenty.
Synů Charimových tři sta dvadceti.
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
Synů Lodových, Chadidových a Onových sedm set dvadceti pět.
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Synů Jerecho tři sta čtyřidceti pět.
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
Synů Senaa tři tisíce, šest set a třidceti.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Kněží, synů Jedaiášových z domu Jesua, devět set sedmdesáte tři.
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Synů Immerových tisíc, padesáte dva.
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Synů Paschurových tisíc, dvě stě čtyřidceti sedm.
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Synů Charimových tisíc a sedmnácte.
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
Levítů, synů Jesua a Kadmiele, synů Hodaviášových, sedmdesáte čtyři.
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
Zpěváků, synů Azafových, sto dvadceti osm.
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
Synů vrátných, synů Sallumových, synů Aterových, synů Talmonových, synů Akkubových, synů Chatita, synů Sobai, všech sto třidceti devět.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
Netinejských, synů Zicha, synů Chasufa, synů Tabbaot,
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
Synů Keros, synů Siaha, synů Fádon,
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
Synů Lebana, synů Chagaba, synů Akkub,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
Synů Chagab, synů Samlai, synů Chanan,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
Synů Giddel, synů Gachar, synů Reaia,
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
Synů Rezin, synů Nekoda, synů Gazam,
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
Synů Uza, synů Paseach, synů Besai,
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
Synů Asna, synů Meunim, synů Nefusim,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Synů Bakbuk, synů Chakufa, synů Charchur,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
Synů Bazlut, synů Mechida, synů Charsa,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
Synů Barkos, synů Sisera, synů Tamach,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Synů Neziach, synů Chatifa,
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Synů služebníků Šalomounových, synů Sotai, synů Soferet, synů Feruda,
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
Synů Jaala, synů Darkon, synů Giddel,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
Synů Sefatiášových, synů Chattil, synů Pocheret Hazebaim, synů Ami,
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Všech Netinejských a synů služebníků Šalomounových tři sta devadesáte dva.
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
Tito také byli, kteříž šli z Telmelach, Telcharsa, Cherub, Addan a Immer, ale nemohli ukázati domu otců svých a semene svého, že by z Izraele byli:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
Synů Delaiášových, synů Tobiášových, synů Nekodových šest set padesáte dva.
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
A z synů kněžských synové Chabaiášovi, synové Kózovi, synové Barzillai, kterýž pojav sobě ze dcer Barzillai Galádského manželku, nazván jest jménem jejich.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Ti vyhledávali zapsání o sobě, chtíce prokázati rod svůj, ale nenašlo se. Protož zbaveni jsou kněžství.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
A zapověděl jim Tirsata, aby nejedli z věcí svatosvatých, dokudž by nestál kněz s urim a thumim.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Všeho toho shromáždění pospolu čtyřidceti a dva tisíce, tři sta šedesáte,
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
Kromě služebníků jejich, a děvek jejich, jichž bylo sedm tisíc, tři sta třidceti sedm. A mezi nimi bylo zpěváků a zpěvakyní dvě stě.
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
Koní jejich sedm set třidceti šest, mezků jejich dvě stě čtyřidceti pět.
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
Velbloudů jejich čtyři sta třidceti pět, oslů šest tisíc, sedm set a dvadceti.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
Z knížat pak čeledí otcovských, někteří, když přišli k domu Hospodinovu, kterýž byl v Jeruzalémě, dobrovolně se oddavše, aby stavěli dům Boží na gruntech jeho,
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
Vedlé možnosti své dali náklad k dílu: Zlata jeden a šedesáte tisíc drachem, stříbra pak pět tisíc liber, a sukní kněžských sto.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
A tak osadili se kněží i Levítové a někteří z lidu, i zpěváci i vrátní a Netinejští v městech svých, i všecken Izrael v městech svých.