Luke 17

Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!
I reče svojim učenicima: "Nije moguće da ne dođu sablazni, no jao onome po kom dolaze;
It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.
je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je, nego da sablazni jednoga od ovih malenih.
Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.
Čuvajte se!" "Pogriješi li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu.
And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.
Pa ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreći: 'Žao mi je!', oprosti mu."
And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.
Apostoli zamole Gospodina: "Umnoži nam vjeru!"
And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.
Gospodin im odvrati: "Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: 'Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!' I on bi vas poslušao."
But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat?
"Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: 'Dođi brzo i sjedni za stol?'
And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink?
Neće li mu naprotiv reći: 'Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?'
Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.
Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno?
So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do.
Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: 'Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!'"
And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.
Dok je tako putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje.
And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:
Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko
And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.
i zavape: "Isuse, Učitelju, smiluj nam se!"
And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.
Kad ih Isus ugleda, reče im: "Idite, pokažite se svećenicima!" I dok su išli, očistiše se.
And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,
Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas.
And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.
Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac.
And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?
Nato Isus primijeti: "Zar se ne očistiše desetorica?
There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.
A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?"
And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.
A njemu reče: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!"
And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:
Upitaju ga farizeji: "Kad će doći kraljevstvo Božje?" Odgovori im: "Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo.
Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.
Niti će se moći kazati: 'Evo ga ovdje!' ili: 'Eno ga ondje!' Ta evo - kraljevstvo je Božje među vama!"
And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.
Zatim reče učenicima: "Doći će dani kad ćete zaželjeti vidjeti i jedan dan Sina Čovječjega, ali ga nećete vidjeti.
And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.
Govorit će vam: 'Eno ga ondje, evo ovdje!' Ne odlazite i ne pomamite se!
For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day.
Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov.
But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.
No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci."
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
"I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega:
They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.
jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i sve uništi.
Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;
Slično kao što bijaše u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili.
But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.
A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi.
Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.
Tako će isto biti u dan kad se Sin Čovječji objavi."
In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.
"U onaj dan tko bude na krovu, a stvari mu u kući, neka ne siđe da ih uzme.
Remember Lot's wife.
I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag. Sjetite se žene Lotove!
Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.
Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati."
I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.
"Kažem vam, one će noći biti dvojica u jednoj postelji: jedan će se uzeti, drugi ostaviti.
Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.
Dvije će mljeti zajedno: jedna će se uzeti, druga ostaviti."
Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.
#
And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.
Upitaše ga na to: "Gdje to, Gospodine?" A on im reče: "Gdje bude trupla, ondje će se okupljati i orlovi."