Luke 16

And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods.
Govoraše i svojim učenicima: "Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja.
And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? give an account of thy stewardship; for thou mayest be no longer steward.
Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: 'Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!'
Then the steward said within himself, What shall I do? for my lord taketh away from me the stewardship: I cannot dig; to beg I am ashamed.
Nato upravitelj reče u sebi: 'Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se.
I am resolved what to do, that, when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses.
Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.'"
So he called every one of his lord's debtors unto him, and said unto the first, How much owest thou unto my lord?
"I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: 'Koliko duguješ gospodaru mojemu?' On reče: 'Sto bata ulja.'
And he said, An hundred measures of oil. And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, and write fifty.
A on će mu: 'Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.'
Then said he to another, And how much owest thou? And he said, An hundred measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill, and write fourscore.
Zatim reče drugomu: 'A ti, koliko ti duguješ?' On odgovori: 'Sto kora pšenice.' Kaže mu: 'Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.'"
And the lord commended the unjust steward, because he had done wisely: for the children of this world are in their generation wiser than the children of light.
"I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti."
And I say unto you, Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness; that, when ye fail, they may receive you into everlasting habitations.
"I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore."
He that is faithful in that which is least is faithful also in much: and he that is unjust in the least is unjust also in much.
"Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten.
If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti?
And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own?
I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?"
No servant can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
"Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu."
And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things: and they derided him.
Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se.
And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men; but God knoweth your hearts: for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God.
On im reče: "Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom."
The law and the prophets were until John: since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it.
"Zakon i Proroci do Ivana su, a otada se navješćuje kraljevstvo Božje i svatko se u nj silom probija.
And it is easier for heaven and earth to pass, than one tittle of the law to fail.
Lakše će nebo i zemlja proći, negoli propasti i jedan potezić Zakona."
Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery: and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.
"Tko god otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini preljub. I tko se god oženi otpuštenom, čini preljub."
There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day:
"Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio.
And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores,
A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima
And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table: moreover the dogs came and licked his sores.
i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve."
And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried;
"Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan.
And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.
Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara
And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.
pa zavapi: 'Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.'
But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented.
Reče nato Abraham: 'Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.
And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence.
K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.'"
Then he said, I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to my father's house:
"Nato će bogataš: 'Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga.
For I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.
Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.'
Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets; let them hear them.
Kaže Abraham: 'Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!'
And he said, Nay, father Abraham: but if one went unto them from the dead, they will repent.
A on će: 'O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.'
And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead.
Reče mu: 'Ako ne slušaju Mojsija i Proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.'"