Genesis 1

In the beginning God created the heaven and the earth.
U početku stvori Bog nebo i zemlju.
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama.
And God said, Let there be light: and there was light.
I reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost.
And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.
And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro - dan prvi.
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
I reče Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako.
And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom.
And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro - dan drugi.
And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
I reče Bog: "Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!" I bi tako.
And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro.
And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
I reče Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako.
And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro.
And the evening and the morning were the third day.
Tako bude večer, pa jutro - dan treći.
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
I reče Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama,
And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako.
And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde.
And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju,
And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro.
And the evening and the morning were the fourth day.
Tako bude večer, pa jutro - dan četvrti.
And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
I reče Bog: "Nek' povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek' polete nad zemljom, svodom nebeskim!" I bi tako.
And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
I blagoslovi ih govoreći: "Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!"
And the evening and the morning were the fifth day.
Tako bude večer, pa jutro - dan peti.
And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
I reče Bog: "Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!" I bi tako.
And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
I reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!"
So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.
And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
I blagoslovi ih Bog i reče im: "Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!"
And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
I doda Bog: "Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu!
And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima što puze po zemlji u kojima je dah života - neka je za hranu sve zeleno bilje!" I bi tako.
And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.
I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro - dan šesti.