Genesis 2

Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom.
And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svega djela koje učini.
And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini.
These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,
To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani. Kad je Jahve, Bog, sazdao nebo i zemlju,
And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
još nije bilo nikakva poljskoga grmlja po zemlji, još ne bijaše niklo nikakvo poljsko bilje, jer Jahve, Bog, još ne pusti dažda na zemlju i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje.
But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
Ipak, voda je izvirala iz zemlje i natapala svu površinu zemaljsku.
And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.
And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
I Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka koga je napravio.
And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
Tada Jahve, Bog, učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla - pogledu zamamljiva a dobra za hranu - i stablo života, nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla.
And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
Rijeka je izvirala iz Edena da bi natapala vrt; odatle se granala u četiri kraka.
The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
Prvom je ime Pišon, a optječe svom zemljom havilskom, u kojoj ima zlata.
And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
Zlato je te zemlje dobro, a ima ondje i bdelija i oniksa.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
Drugoj je rijeci ime Gihon, a optječe svu zemlju Kuš.
And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
Treća je rijeka Tigris, a teče na istok od Ašura; četvrta je Eufrat.
And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva.
And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
Jahve, Bog, zapovjedi čovjeku: "Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi,
But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!"
And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
I reče Jahve, Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on."
And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
Tada Jahve, Bog, načini od zemlje sve životinje u polju i sve ptice u zraku i predvede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime.
And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on.
And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom.
And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede čovjeku.
And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
Nato čovjek reče: "Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!"
Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.
And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
A bijahu oboje goli - čovjek i njegova žena - ali ne osjećahu stida.