Genesis 1

In the beginning God created the heaven and the earth.
В начало Бог създаде небесата и земята.
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.
And God said, Let there be light: and there was light.
И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.
And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!
And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.
And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.
And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.
And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.
And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.
And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.
And the evening and the morning were the third day.
И стана вечер, и стана утро: ден трети.
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години;
And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.
And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.
And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,
And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.
And the evening and the morning were the fourth day.
И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.
And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!
And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.
And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!
And the evening and the morning were the fifth day.
И стана вечер, и стана утро: ден пети.
And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.
And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.
So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.
And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.
And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.
And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.
И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.