Genesis 2

Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
Така бяха завършени небесата и земята и цялото тяхно войнство.
And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
И на седмия ден Бог беше свършил делото, което беше създал; и на седмия ден си почина от цялото дело, което беше създал.
And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от цялото Си дело, което Бог беше създал и сътворил.
These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,
Това е произходът на небето и на земята при сътворението им, в деня, в който ГОСПОД Бог създаде земя и небе.
And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
И още нямаше никакво полско растение на земята и никаква полска трева още не беше поникнала, защото ГОСПОД Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята,
But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята.
And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
И ГОСПОД Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа.
And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
И ГОСПОД Бог насади градина на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше образувал.
And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
И ГОСПОД Бог направи да расте от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината, и дървото на познаване на доброто и злото.
And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
И от Едем изтичаше река да напоява градината, и оттам се разклоняваше и ставаше на четири главни реки.
The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата евилатска земя, където има злато.
And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
И златото на онази земя е добро; там има и бделионова смола и ониксов камък.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата хуска земя.
And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
Името на третата река е Тигър; тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат.
And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
И ГОСПОД Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.
And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
И ГОСПОД Бог заповяда на човека и каза: От всяко дърво в градината свободно да ядеш,
But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
но от дървото за познаване на доброто и злото, от него да не ядеш, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
И ГОСПОД Бог каза: Не е добре човекът да бъде сам; ще му създам помощник, като негово съответствие.
And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
И ГОСПОД Бог образува от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги доведе при човека, за да види как ще ги нарече; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана.
And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на небесните птици и на всички полски животни. Но помощник, съответен на Адам, не се намери.
And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
Тогава ГОСПОД Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът.
And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
И ГОСПОД Бог създаде жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека.
And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета.
Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.
And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха.