Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
А ето жителите на областта, които се изкачиха от плена на пленниците, от онези, които вавилонският цар Навуходоносор беше отвел в плен във Вавилон, и които се върнаха в Ерусалим и в Юда, всеки в града си,
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
които дойдоха със Зоровавел, Иисус, Неемия, Сарая, Реелия, Мардохей, Валасан, Масфар, Вагуй, Реум и Ваана. Броят на мъжете от израилевия народ беше:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
синовете на Фарос: две хиляди сто седемдесет и двама души;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
синовете на Сефатия: триста седемдесет и двама души;
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
синовете на Арах: седемстотин седемдесет и пет души;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
синовете на Фаат-Моав, от синовете на Иисус и Йоав: две хиляди осемстотин и дванадесет души;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
синовете на Елам: хиляда двеста петдесет и четири души;
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
синовете на Затуй: деветстотин четиридесет и пет души;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
синовете на Закхей: седемстотин и шестдесет души;
The children of Bani, six hundred forty and two.
синовете на Вануй: шестстотин четиридесет и двама души;
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
синовете на Вивай: шестстотин двадесет и трима души;
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
синовете на Азгад: хиляда двеста двадесет и двама души;
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
синовете на Адоникам: шестстотин шестдесет и шест души;
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
синовете на Вагуй: две хиляди петдесет и шест души;
The children of Adin, four hundred fifty and four.
синовете на Адин: четиристотин петдесет и четири души;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
синовете на Атир от Езекия: деветдесет и осем души;
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
синовете на Висай: триста двадесет и трима души;
The children of Jorah, an hundred and twelve.
синовете на Йорай: сто и дванадесет души;
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
синовете на Асум: двеста двадесет и трима души;
The children of Gibbar, ninety and five.
синовете на Гивар: деветдесет и пет души;
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
синовете на Витлеем: сто и двадесет и трима души;
The men of Netophah, fifty and six.
мъжете от Нетофат: петдесет и шест души;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
мъжете от Анатот: сто двадесет и осем души;
The children of Azmaveth, forty and two.
синовете на Азмавет: четиридесет и двама души;
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
синовете на Кириат-Иарам, Хефира и Вирот: седемстотин четиридесет и трима души;
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
синовете на Рама и Гава: шестстотин двадесет и един души;
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
мъжете от Михмас: сто двадесет и двама души;
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
мъжете от Ветил и Гай: двеста двадесет и трима души;
The children of Nebo, fifty and two.
синовете на Нево: петдесет и двама души;
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
синовете на Магвис: сто петдесет и шест души;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
синовете на другия Елам: хиляда двеста петдесет и четири души;
The children of Harim, three hundred and twenty.
синовете на Харим: триста и двадесет души;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
синовете на Лод, Адид и Оно: седемстотин двадесет и пет души;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
синовете на Ерихон: триста и четиридесет и пет души;
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
синовете на Сенаа: три хиляди шестстотин и тридесет души.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Свещениците: синовете на Едая, от дома на Иисус: деветстотин седемдесет и трима души;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
синовете на Емир: хиляда петдесет и двама души;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
синовете на Пасхор: хиляда двеста четиридесет и седем души;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
синовете на Харим: хиляда и седемнадесет души.
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
Левитите: синовете на Иисус и Кадмиил, от синовете на Одавия: седемдесет и четири души.
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
Певците: синовете на Асаф: сто двадесет и осем души.
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
Синовете на вратарите: синовете на Селум, синовете на Атер, синовете на Талмон, синовете на Акув, синовете на Атитай, синовете на Совай: всичко сто тридесет и девет души.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
Нетинимите: синовете на Сиха, синовете на Асуфа, синовете на Таваот,
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
синовете на Кирос, синовете на Сиа, синовете на Фадон,
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
синовете на Левана, синовете на Агава, синовете на Акув,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
синовете на Агав, синовете на Салмай, синовете на Анан,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
синовете на Гедил, синовете на Гаар, синовете на Реая,
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
синовете на Расин, синовете на Некода, синовете на Газам,
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
синовете на Оза, синовете на Фасей, синовете на Висай,
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
синовете на Асана, синовете на меунимците, синовете на нефусимците,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
синовете на Ваквук, синовете на Акуфа, синовете на Арур,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
синовете на Васалот, синовете на Меида, синовете на Арса,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
синовете на Варкос, синовете на Сисара, синовете на Тама,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
синовете на Несий, синовете на Атифа.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Синовете на слугите на Соломон: синовете на Сотай, синовете на Соферет, синовете на Феруда,
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
синовете на Яала, синовете на Даркон, синовете на Гедил,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
синовете на Сефатия, синовете на Атил, синовете на Фохерет от Севаим, синовете на Амий.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Всичките нетиними и синовете на слугите на Соломон бяха триста деветдесет и двама души.
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
А ето тези, които се изкачиха от Тел-Мелах, Тел-Ариса, Херуф, Адан и Емир, но не можаха да покажат бащините си домове и произхода си, дали са от Израил:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
синовете на Далая, синовете на Товия и синовете на Некода: шестстотин петдесет и двама души.
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
И от синовете на свещениците: синовете на Авая, синовете на Акос, синовете на Верзелай, който взе жена от дъщерите на галаадеца Верзелай и се нарече по тяхното име.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Тези търсиха записването си между записаните в родословието, но не се намери. И те бяха изключени от свещенството като нечисти.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
И управителят им заповяда да не ядат от пресветите неща, докато не се издигне свещеник с Урим и Тумим.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Цялото събрание беше общо четиридесет и две хиляди триста и шестдесет души,
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
освен слугите им и слугините им, които бяха седем хиляди триста тридесет и седем. Имаха и двеста певци и певици.
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
Конете им бяха седемстотин тридесет и шест, мулетата им — двеста четиридесет и пет,
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
камилите им — четиристотин тридесет и пет, магаретата — шест хиляди седемстотин и двадесет.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
И когато дойдоха при ГОСПОДНИЯ дом в Ерусалим, някои от главите на бащините домове принесоха доброволно за Божия дом, за да го възстановят на мястото му.
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
Според възможността си дадоха за съкровището за делото шестдесет и една хиляди драхми злато и пет хиляди мнаси сребро, и сто свещенически одежди.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
И свещениците и левитите, и тези от народа, и певците, и вратарите, и нетинимите се заселиха в градовете си — целият Израил в градовете си.