Ecclesiastes 10

Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour.
Умрели мухи развалят маслото на мировареца и го правят да вони; същото прави и малко безумие на един, който е уважаван за мъдрост и чест.
A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.
Разумът на мъдрия е в десницата му, а разума на безумния — в левицата му.
Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool.
Дори когато безумният ходи по пътя, той няма разум и показва на всекиго, че е безумен.
If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences.
Ако духът на владетеля се надигне против теб, не напускай мястото си, защото кротостта предотвратява големи грехове.
There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:
Има зло, което видях под слънцето, като грешка, произхождаща от владетеля —
Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.
безумието се поставя на голяма почит, а богатите седят на скромни места.
I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.
Видях слуги на коне и князе да ходят на земята като слуги.
He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.
Който копае яма, ще падне в нея и който разбива ограда, змия ще го ухапе.
Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.
Който копае камъни, ще се рани от тях; който цепи дърва, се излага на опасност от тях.
If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
Ако се притъпи желязото и човек не наточи острието, трябва да използва повече сила. А мъдростта е полезна за оправяне.
Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better.
Ако змията ухапе, преди да бъде омаяна, няма полза за омайвача.
The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
Думите от устата на мъдрия са благодатни, а устните на безумния ще го погълнат;
The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness.
началото на думите на устата му е безумие, и краят на говоренето му е дива лудост.
A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him?
Безумният умножава думи, но човек не знае какво ще бъде, и кой може да му извести какво ще бъде след него?
The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.
Трудът на безумните ги уморява, понеже те дори не знаят как да отидат в града.
Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning!
Горко ти, земьо, когато царят ти е дете и първенците ти преяждат сутрин!
Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness!
Блазе ти, земьо, когато царят ти е син на благородни и първенците ти ядат навреме — за укрепване, а не за напиване!
By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.
От леност се съсипва къщният покрив и от безделието на ръцете къщата прокапва.
A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things.
Угощение се приготвя за забавление и виното весели живота, а парите отговарят на всичко.
Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.
Не проклинай царя дори и в мисълта си и не проклинай богатия дори и в спалнята си, защото небесна птица може да отнесе гласа ти и крилата птица да разкаже това.