Psalms 35

Nataon'i Davida. Jehovah ô, mamalia izay manana ady amiko; miadia amin'izay mamely ahy.
David iudica Domine adversarios meos pugna contra pugnantes me
Raiso ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe ka mitsangàna hamonjy ahy.
adprehende scutum et hastam et consurge in auxilium meum
Ary raiso ny lefona, ka sakano izay manenjika ahy; lazao amin'ny fanahiko hoe: Famonjena anao Aho.
evagina gladium et praeoccupa ex adverso persequentem me dic animae meae salus tua ego sum
Aoka ho menatra sy ho afa-baraka izay mitady ny aiko; aoka hiamboho sy hangaihay izay misaina hanisy ratsy ahy.
confundantur et revereantur qui quaerunt animam meam convertantur retrorsum et confundantur qui cogitant malum mihi
Aoka ho tahaka ny akofa eo alohan'ny rivotra izy. Ary aoka ny Anjelin'i Jehovah handroaka azy.
fiant sicut pulvis ante faciem venti et angelus Domini inpellat
Aoka ho maizina sy malama ny lalany, ary aoka ny Anjelin'i Jehovah hanenjika azy.
sit via eorum tenebrae et lubricum et angelus Domini persequatur eos
Fa tsy ahoan-tsy ahoana no nanaovany fandri-totofana hahazoany ahy; tsy ahoan-tsy ahoana no nandavahany hamandrihany ny aiko.
quia frustra absconderunt mihi insidias retis sui sine causa foderunt animae meae
Aoka ny fandringanana ho tonga tampoka aminy; ary aoka hahazo azy ny fandrika harato nafeniny, ka ho latsaka ao amin'izany fandringanana izany indrindra izy.
veniat ei calamitas quam ignorat et rete suum quod abscondit conprehendat eum et cadat in laqueum
Fa ny fanahiko kosa hifaly amin'i Jehovah sy ho ravoravo amin'ny famonjeny.
anima autem mea exultabit in Domino et laetabitur in salute sua
Ny taolako rehetra hanao hoe: Jehovah ô, iza no tahaka Anao, Izay manafaka ny ory amin'izay tsy tohany, eny, ny ory sy ny malahelo amin'izay mamabo azy?
omnia ossa mea dicent Domine quis similis tui eruens inopem a validiore et pauperem et mendicum a violento
Mitsangana ny vavolombelona mampidi-doza; ka izay tsy fantatro no anadinany ahy.
surgentes testes iniqui quae nesciebam interrogabant me
Mamaly ratsy ahy ho solon'ny soa izy, ka mamoy malala ny fanahiko.
reddebant mihi mala pro bono sterilitatem animae meae
Ary ny amiko, raha narary izy ireo, dia lamba fisaonana no nitafiako; nampahory ny tenako tamin'ny ny fifadian-kanina aho; ary ny fivavako nody tao an-tratrako.
ego autem cum infirmarer ab eis induebar cilicio humiliabam in ieiunio animam meam et oratio mea ad sinum meum revertetur
Toy ny nisy nanjo ny sakaizako na ny rahalahiko no nandehanako; nitanondrika tamin'alahelo toy ny fisaona reny aho.
quasi ad amicum quasi ad fratrem meum sic ambulabam quasi lugens mater tristis incurvabar
Nefa nony ho lavo kosa aho, dia faly izy ireo ka niangona;olona faraidina no nitangorona hamely ahy, nefa tsy fantatro; namiravira izy ka tsy mba nitsahatra;
et in infirmitate mea laetabantur et congregabantur collecti sunt adversum me percutientes et nesciebam
Naman'ny olon-dratsy manendrikendrika ho enti-mila sitraka izy ka nihidy vazana tamiko.
scindentes et non tacentes in simulatione verborum fictorum frendebant contra me dentibus suis
Ry Tompo ô, mandra-pahoviana no hijerenao ? Avereno ny fanahiko ho afaka amin'ny fandringanany, ny hany malalako ho afaka amin'ny liona tanora.
Domine quanta aspicies converte animam meam a calamitatibus suis a leonibus solitariam meam
Hisaotra Anao eo amin'ny fiangonana lehibe aho; hidera Anao eo afovoan'ny olona maro aho.
confitebor tibi in ecclesia grandi in populo forti laudabo te
Aoka tsy hifalian'izay mandrafy ahy foana aho; ary aoka tsy hami-maso izay mankahala ahy tsy ahoan-tsy ahoana.
non laetentur super me inimici mei mendaces odientes me frustra coniventes oculo
Fa tsy fihavanana no lazainy; fa mamorom-pitaka izy hamelezany izay mibonaika ambonin'ny tany.
non enim pacem loquuntur sed in rapina terrae verba fraudulenta concinnant
Dia mitanatana vava amiko izy ka manao hoe: Hià! sakoa izay! efa hita'ny masonay.
et dilataverunt super me os suum dixerunt va va vidit oculus noster
Efa hitanao, Jehovah ô, ka aza manentsin-tadiny; ry Tompo ô, aza manalavitra ahy.
vidisti Domine ne taceas Domine ne elongeris a me
Mahatsiarova, ka mifohaza ho amin'ny fitsaràna ahy, O Andriamanitro sy Tompoko! mifohaza ho amin'ny adiko.
consurge et evigila in iudicium meum Deus meus et Domine in causam meam
Tsarao aho, Jehovah Andriamanitro ô, araka ny fahamarinanao; ary aoka tsy hifalian'ireo aho.
iudica me secundum iustitiam meam Domine Deus meus et ne insultent mihi
Aoka tsy hanao anakampo hoe izy: Hià! faly izahay! aoka tsy hanao hoe izy: efa natelinay izy.
ne dicant in corde suo va va va animae nostrae ne dicant absorbuimus eum
Aoka ho menatra sy hangaihay avokoa izay mifaly amin'ny manjo ahy; aoka hitafy henatra sy fahafaham-baraka izay mirehareha amiko.
confundantur et revereantur pariter qui laetantur in adflictione mea induantur confusione et verecundia qui magnificantur super me
Aoka hihoby sy hifaly izay mankasitraka ny fahamarinako; ary aoka izy hanao mandrakariva hoe: hankalazaina anie Jehovah, Izay mankasitraka ny fiadanan'ny mpanompony.
laudent et laetentur qui volunt iustitiam meam et dicant semper magnificetur Dominus qui vult pacem servi sui
Ary ny lelako hilaza ny fahamarinanao; ny fiderana Anao no hataoko mandrakariva.
et lingua mea meditabitur iustitiam tuam tota die laudem tuam