Job 10

Maharikoriko ahy ny aiko; Hamoaka ny fitarainako aho sy hiteny noho ny fangidian'ny fanahiko
taedet animam meam vitae meae dimittam adversum me eloquium meum loquar in amaritudine animae meae
Hanao amin'Andriamanitra hoe aho: Aza manameloka ahy; Mba ampahalalao izay anton'ny iadianao amiko aho.
dicam Deo noli me condemnare indica mihi cur me ita iudices
Mahafaly Anao va ny hampahory sy hanary ny efa nisasaranao ka hamirapiratra amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy?
numquid bonum tibi videtur si calumnieris et opprimas me opus manuum tuarum et consilium impiorum adiuves
Manana maso nofo va Hianao? Na mijery tahaka ny fijerin'ny zanak'olombelona?
numquid oculi carnei tibi sunt aut sicut videt homo et tu videbis
Tahaka ny andron'ny zanak'olombelona va ny andronao? Na tahaka ny taonan'ny olombelona ny taonanao,
numquid sicut dies hominis dies tui et anni tui sicut humana sunt tempora
No dia mikaroka izay heloko Hianao sy mikatsaka izay fahotako,
ut quaeras iniquitatem meam et peccatum meum scruteris
Na dia fantatrao aza fa tsy mba ratsy fanahy aho, ary tsy misy mahavonjy amin'ny tananao?
et scias quia nihil impium fecerim cum sit nemo qui de manu tua possit eruere
Ny tananao ihany no namorona ahy ka nanisy endrika izao tenako rehetra izao, kanjo levoninao indray aho izao.
manus tuae plasmaverunt me et fecerunt me totum in circuitu et sic repente praecipitas me
Masina Hianao, tsarovy fa notefenao toy ny tanimanga aho, ka hamerina ahy amin'ny vovoka indray Hianao!
memento quaeso quod sicut lutum feceris me et in pulverem reduces me
Tsy naidinao toy ny ronono va aho ka nampandrinao toy ny ronono-mandry?
nonne sicut lac mulsisti me et sicut caseum me coagulasti
Eny, notafianao hoditra sy nofo aho ary norarinao tamin'ny taolana sy ny ozatra.
pelle et carnibus vestisti me et ossibus et nervis conpegisti me
Aina sy famindram-po no nomenao ahy; Ary ny fiahianao no niaro ny aiko.
vitam et misericordiam tribuisti mihi et visitatio tua custodivit spiritum meum
Saingy izao no nafeninao tao am-ponao, eny, fantatro fa tao aminao izao:
licet haec celes in corde tuo tamen scio quia universorum memineris
Raha manota aho, dia mamantatra ahy Hianao ka tsy manafaka ahy amin'ny heloko.
si peccavi et ad horam pepercisti mihi cur ab iniquitate mea mundum me esse non pateris
Raha meloka aho, dia lozako! Ary na dia marina aza aho, dia tsy ho sahy miandrandra, satria feno henatra sady mahatsiaro fahoriana aho.
et si impius fuero vae mihi est et si iustus non levabo caput saturatus adflictione et miseria
Fa raha sahy miandrandra aho, dia hihaza ahy tahaka ny liona masiaka Hianao; Ary hiverina indray Hianao, ka ho mahagaga ny famelinao ahy.
et propter superbiam quasi leaenam capies me reversusque mirabiliter me crucias
Mbola hanangana vavolombelona vaovao mandrakariva hanameloka ahy Hianao sy hampitombo ny fahatezeranao amiko; Fahavalo mifanontona no mamely ahy.
instauras testes tuos contra me et multiplicas iram tuam adversum me et poenae militant in me
Ka nahoana no namoaka ahy foana avy tany am-bohoka Hianao? Fa raha tsy izany, dia ho niala aina aho, ka tsy mba nisy maso nahita ahy akory.
quare de vulva eduxisti me qui utinam consumptus essem ne oculus me videret
Ary efa toy ny tsy ary aho. Ka nentina avy tany an-kibo ho any am-pasana.
fuissem quasi qui non essem de utero translatus ad tumulum
Tsy vitsy va ny androko? Koa mitsahara Hianao, mihataha mba hakako aina kely,
numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi dimitte ergo me ut plangam paululum dolorem meum
Dieny tsy mbola lasa tsy hiverina aho, dia ho any amin'ny tanin'ny aizina sy ny aloky ny fahafatesana,
antequam vadam et non revertar ad terram tenebrosam et opertam mortis caligine
Ho any amin'ny tany maizim-pito, dia ny an'ny aloky ny fahafatesana sy ny fikorontanana, sady maizim-pito ny famirapiratana any.
terram miseriae et tenebrarum ubi umbra mortis et nullus ordo et sempiternus horror inhabitans