Job 26

But Job answered and said,
Gióp cất tiếng đáp rằng:
How hast thou helped him that is without power? how savest thou the arm that hath no strength?
Ngươi đã phù trợ kẻ không quyền dường nào! Tiếp cứu cánh tay chẳng sức lực,
How hast thou counselled him that hath no wisdom? and how hast thou plentifully declared the thing as it is?
Khuyên luận kẻ vô tri, Và tỏ biết bao sự khôn sáng chơn thật!
To whom hast thou uttered words? and whose spirit came from thee?
Người đã giảng luận cho ai? Linh hồn của ai bởi người mà ra?
Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof.
Kẻ qua đời run rảy Dưới nước lớn, và muôn vật ở đó cũng vậy.
Hell is naked before him, and destruction hath no covering.
Aâm phủ bày lộ ra trước mặt Ðức Chúa Trời, Và vực sâu không màn che khuất,
He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.
Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không.
He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent under them.
Ngài ém nước trong các áng mây Ngài, Mà áng mây không bứt ra vì nước ấy.
He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it.
Ngài che khuất bề mặt của ngai Ngài, Và trải mây Ngài ở trên nó.
He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.
Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước, Cho đến nơi giới cực của ánh sáng và tối tăm giáp nhau.
The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof.
Nhưng trụ của các từng trời rúng động, Và sững sờ khi Ðức Chúa Trời hăm dọa.
He divideth the sea with his power, and by his understanding he smiteth through the proud.
Ngài lấy quyền năng mình mà khiến biển dậy lên, Và nhờ sự khôn ngoan mình mà đánh vỡ Ra-háp.
By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked serpent.
Thần Chúa điểm trang các từng trời; Tay Chúa đấm lũng rắn thoảng qua lẹ.
Lo, these are parts of his ways: but how little a portion is heard of him? but the thunder of his power who can understand?
Kìa, ấy chỉ là biên giới của các đường lối Ngài; Ta được nghe tiếng nói về Chúa xầm xì nhỏ thay! Nhưng ai hiểu rõ tiếng sấm của quyền năng Ngài?