Job 10

My soul is weary of my life; I will leave my complaint upon myself; I will speak in the bitterness of my soul.
Linh hồn tôi đã chán ngán sự sống tôi; Tôi sẽ buông thả lời than thở của tôi, Tôi sẽ nói vì cơn cay đắng của lòng tôi.
I will say unto God, Do not condemn me; shew me wherefore thou contendest with me.
Tôi sẽ thưa với Ðức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi; Hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi.
Is it good unto thee that thou shouldest oppress, that thou shouldest despise the work of thine hands, and shine upon the counsel of the wicked?
Chúa há đẹp lòng đè ép, Khinh bỉ công việc của tay Ngài, Và chiếu sáng trên mưu chước của kẻ ác sao?
Hast thou eyes of flesh? or seest thou as man seeth?
Chúa có mắt xác thịt ư? Chúa thấy như người phàm thấy sao?
Are thy days as the days of man? are thy years as man's days,
Các ngày của Chúa há như ngày loài người ư? Các năm của Chúa há như năm loài người sao?
That thou enquirest after mine iniquity, and searchest after my sin?
Sao Chúa tra hạch gian ác tôi, Tìm kiếm tội lỗi tôi,
Thou knowest that I am not wicked; and there is none that can deliver out of thine hand.
Dầu Chúa biết tôi chẳng phải gian ác, Và không ai giải thoát khỏi tay Chúa?
Thine hands have made me and fashioned me together round about; yet thou dost destroy me.
Tay Chúa đã dựng nên tôi, nắn giọt trót mình tôi; Nhưng nay Chúa lại hủy diệt tôi!
Remember, I beseech thee, that thou hast made me as the clay; and wilt thou bring me into dust again?
Xin Chúa nhớ rằng Chúa đã nắn hình tôi như đồ gốm; Mà Chúa lại lại muốn khiến tôi trở vào tro bụi sao?
Hast thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese?
Chúa há chẳng có rót tôi chảy như sữa, Làm tôi ra đặc như bánh sữa ư?
Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews.
Chúa đã mặc cho tôi da và thịt, Lấy xương và gân đương tréo tôi.
Thou hast granted me life and favour, and thy visitation hath preserved my spirit.
Chúa đã ban cho tôi mạng sống và điều nhân từ; Sự Chúa đoái hoài tôi đã gìn giữ tâm hồn tôi.
And these things hast thou hid in thine heart: I know that this is with thee.
Dầu vậy, Chúa giấu các điều nầy nơi lòng Chúa; Tôi biết điều ấy ở trong tư tưởng của Ngài.
If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from mine iniquity.
Nếu tôi phạm tội, Chúa sẽ xem xét tôi, Chẳng dung tha gian ác tôi.
If I be wicked, woe unto me; and if I be righteous, yet will I not lift up my head. I am full of confusion; therefore see thou mine affliction;
Nếu tôi làm hung ác, thì khốn cho tôi thay! Còn nếu tôi ăn ở công bình, tôi cũng chẳng dám ngước đầu lên, Vì đã bị đầy dẫy sỉ nhục, và thấy sự khổ nạn tôi.
For it increaseth. Thou huntest me as a fierce lion: and again thou shewest thyself marvellous upon me.
Ví bằng tôi ngước đầu lên, hẳn quả Chúa sẽ săn tôi như sư tử, và tỏ ra nơi tôi quyền diệu kỳ của Ngài.
Thou renewest thy witnesses against me, and increasest thine indignation upon me; changes and war are against me.
Chúa đặt chứng mới đối nghịch tôi, Và gia thêm sự giận cùng tôi: Ðau đớn liên tiếp, và thì khốn khó theo tôi.
Wherefore then hast thou brought me forth out of the womb? Oh that I had given up the ghost, and no eye had seen me!
Nhơn sao Chúa đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi? Phải chi đã tắt hơi, thì chẳng con mắt nào thấy tôi!
I should have been as though I had not been; I should have been carried from the womb to the grave.
Bằng vậy, tôi sẽ như đã không hề có; Vì mới lọt lòng mẹ, bèn bị đem đến mồ mã!
Are not my days few? cease then, and let me alone, that I may take comfort a little,
Các ngày tôi há chẳng phải ít ỏi sao? Vậy, Chúa ôi, khá ngưng dứt đi, Hãy dời khỏi tôi đi, để tôi được an ủy một chút,
Before I go whence I shall not return, even to the land of darkness and the shadow of death;
Trước khi tôi đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết, không hề trở lại;
A land of darkness, as darkness itself; and of the shadow of death, without any order, and where the light is as darkness.
Tức đất tối đen như mực, Là miền có bóng sự chết, chỉ có sự hỗn độn tại đó, Và ánh sáng không khác hơn tối tăm.