Philemon 1

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
Si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus, at si Timoteo na ating kapatid kay Filemon na aming minamahal at kamanggagawa,
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
At kay Apia na ating kapatid na babae, at kay Arquipo na kapuwa kawal namin, at sa iglesia sa iyong bahay:
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios, na ikaw ay binabanggit ko sa aking mga panalangin,
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
Sa pagkabalita ko ng iyong pagibig, at ng pananampalataya mo sa Panginoong Jesus, at sa lahat ng mga banal;
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
Upang ang pakikipagkaisa ng iyong pananampalataya, ay maging mabisa sa pagkaalam ng bawa't mabuting bagay na nasa iyo, sa kay Cristo.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
Sapagka't ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pagibig, sapagka't ang mga puso ng mga banal ay naginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid.
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
Kaya, bagama't kay Cristo ay mayroon akong buong pagkakatiwala upang ipagtagubilin ko sa iyo ang nauukol,
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
Gayon ma'y alangalang sa pagibig ay bagkus akong namamanhik, kung sa bagay akong si Pablo ay matanda na, at ngayon nama'y bilanggo ni Cristo Jesus:
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
Ipinamamanhik ko sa iyo ang aking anak, na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo,
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
Na nang unang panahon ay hindi mo pinakinabangan, datapuwa't ngayon ay may pakikinabangin ka at ako man:
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
Na siya'y aking pinabalik sa iyo sa kaniyang sariling katawan, sa makatuwid baga'y, ang aking sariling puso:
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
Na ibig ko sanang pigilin siya sa aking piling, upang sa iyong pangalan ay paglingkuran ako sa mga tanikala ng evangelio:
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
Datapuwa't kung wala kang pasiya ay wala akong magagawang anoman; upang ang iyong kabutihang-loob ay huwag maging tila sa pagkakailangan, kundi sa sariling kalooban.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
Sapagka't marahil sa ganito siya'y nahiwalay sa iyo sa sangdaling panahon, upang siya'y mapasa iyo magpakailan man;
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
Na hindi na alipin, kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalong lalo na sa akin, nguni't gaano pa kaya sa iyo, na siya'y minamahal mo maging sa laman at gayon din sa Panginoon.
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
Kung ako nga ay inaari mong kasama, ay tanggapin mo siyang tila ako rin.
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
Nguni't kung siya'y nagkasala sa iyo ng anoman, o may utang sa iyong anoman, ay ibilang mo sa akin;
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Akong si Pablo na sumusulat nito ng aking sariling kamay, ay siyang magbabayad sa iyo: hindi sa sinasabi ko sa iyo na ikaw man ay utang mo pa sa akin.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
Oo, kapatid, magkaroon nawa ako ng katuwaan sa iyo sa Panginoon: panariwain mo ang aking puso kay Cristo.
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
Kita'y sinulatan sa pagkakatiwala sa iyong pagtalima, palibhasa'y aking nalalaman na gagawin mo ang higit pa kay sa aking sinasabi.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
Datapuwa't bago ang lahat ay ipaghanda mo ako ng matutuluyan: sapagka't inaasahan kong sa pamamagitan ng inyong mga panalangin ay ipagkakaloob ako sa inyo.
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
Binabati ka ni Epafras, na aking kasama sa pagkabilanggo kay Cristo Jesus;
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
At gayon din ni Marcos, ni Aristarco, ni Demas, at ni Lucas na aking mga kamanggagawa.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus, a servant.
Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. Siya nawa.