Job 26

But Job answered and said,
Nang magkagayo'y sumagot si Job, at nagsabi,
How hast thou helped him that is without power? how savest thou the arm that hath no strength?
Paano mong tinulungan siya na walang kapangyarihan! Paano mong iniligtas ang kamay na walang lakas!
How hast thou counselled him that hath no wisdom? and how hast thou plentifully declared the thing as it is?
Paano mong pinayuhan siya na walang karunungan, at saganang ipinahayag mo ang mabuting kaalaman!
To whom hast thou uttered words? and whose spirit came from thee?
Kanino mo binigkas ang mga salita? At kanino ang diwa na lumabas sa iyo?
Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof.
Ang mga patay ay nanginginig sa ilalim ng tubig, at ang mga nananahan doon.
Hell is naked before him, and destruction hath no covering.
Ang Sheol ay hubad sa harap ng Dios, at ang Abaddon ay walang takip.
He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.
Kaniyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman, at ibinibitin ang lupa sa wala.
He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent under them.
Kaniyang itinatali ang tubig sa kaniyang masinsing alapaap; at ang alapaap ay hindi nahahapak sa ilalim nila.
He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it.
Kaniyang tinatakpan ang ibabaw ng kaniyang luklukan, at iniladlad ang kaniyang mga alapaap sa ibabaw niyaon.
He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.
Siya'y gumuguhit ng isang hangganan sa ibabaw ng tubig, hanggang sa pinagsasalikupan ng liwanag at kadiliman.
The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof.
Ang mga haligi ng langit ay nagsisipanginig. At nangatitigilan sa kaniyang saway.
He divideth the sea with his power, and by his understanding he smiteth through the proud.
Kaniyang pinapag-iinalon ang dagat ng kaniyang kapangyarihan, at sa kaniyang kaalaman ay sinasaktan niya ang Rahab.
By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked serpent.
Sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu ay ginayakan niya ang langit; sinaksak ng kaniyang mga kamay ang maliksing ahas.
Lo, these are parts of his ways: but how little a portion is heard of him? but the thunder of his power who can understand?
Narito, ang mga ito ang mga gilid lamang ng kaniyang mga daan: at pagkarahan ng bulong na ating naririnig sa kaniya! Nguni't sinong makakaunawa ng kulog ng kaniyang kapangyarihan?