Job 23

Then Job answered and said,
Nang magkagayo'y sumagot si Job, at nagsabi,
Even to day is my complaint bitter: my stroke is heavier than my groaning.
Magpahanggang ngayo'y mapanghimagsik ang aking daing: ang bugbog sa akin ay lalong mabigat kaysa aking hibik.
Oh that I knew where I might find him! that I might come even to his seat!
Oh mano nawang maalaman ko kung saan ko masusumpungan siya, upang ako'y dumating hanggang sa kaniyang likmuan!
I would order my cause before him, and fill my mouth with arguments.
Aking aayusin ang aking usap sa harap niya, at pupunuin ko ang aking bibig ng mga pangangatuwiran.
I would know the words which he would answer me, and understand what he would say unto me.
Aking malalaman ang mga salita na kaniyang isasagot sa akin, at matatalastas ko kung ano ang kaniyang sasabihin sa akin.
Will he plead against me with his great power? No; but he would put strength in me.
Makikipagtalo ba siya sa akin sa kalakhan ng kaniyang kapangyarihan? Hindi; kundi pakikinggan niya ako.
There the righteous might dispute with him; so should I be delivered for ever from my judge.
Doo'y makapangangatuwiran sa kaniya ang matuwid; sa gayo'y maliligtas ako magpakailan man sa aking hukom.
Behold, I go forward, but he is not there; and backward, but I cannot perceive him:
Narito, ako'y nagpapatuloy, nguni't wala siya; at sa dakong likuran, nguni't hindi ko siya mamataan:
On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him: he hideth himself on the right hand, that I cannot see him:
Sa kaliwa pagka siya'y gumagawa, nguni't hindi ko mamasdan siya: siya'y nagkukubli sa kanan, na hindi ko makita siya.
But he knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold.
Nguni't nalalaman niya ang daang aking nilalakaran; pagka kaniyang nasubok ako ay lalabas akong parang ginto.
My foot hath held his steps, his way have I kept, and not declined.
Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kaniyang mga hakbang. Ang kaniyang daan ay aking iningatan, at hindi ako lumiko.
Neither have I gone back from the commandment of his lips; I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food.
Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kaniyang mga labi; aking pinagyaman ang mga salita ng kaniyang bibig ng higit kay sa aking kailangang pagkain.
But he is in one mind, and who can turn him? and what his soul desireth, even that he doeth.
Nguni't siya'y sa isang akala, at sinong makapagpapabalik sa kaniya? At kung ano ang ninanasa ng kaniyang kaluluwa siya nga niyang ginagawa.
For he performeth the thing that is appointed for me: and many such things are with him.
Sapagka't kaniyang isinasagawa ang itinakda sa akin: at maraming gayong mga bagay ang nasa kaniya.
Therefore am I troubled at his presence: when I consider, I am afraid of him.
Kaya't ako'y nababagabag sa kaniyang harapan; pagka aking binubulay, ay natatakot ako sa kaniya.
For God maketh my heart soft, and the Almighty troubleth me:
Dahil sa pinapanglupaypay ng Dios ang aking puso, at binagabag ako ng Makapangyarihan sa lahat:
Because I was not cut off before the darkness, neither hath he covered the darkness from my face.
Sapagka't hindi ako inihiwalay sa harap ng kadiliman, ni tinakpan man niya ang salimuot na kadiliman sa aking mukha.