Romans 12

I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer -- eder andliga tempeltjänst.
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.
Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av eder att icke hava högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt, i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.
For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
Ty såsom vi i en och samma kropp hava många lemmar, men alla lemmarna icke hava samma förrättning,
So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
så utgöra ock vi, fastän många, en enda kropp i Kristus, men var för sig äro vi lemmar, varandra till tjänst.
Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith;
Och vi hava olika gåvor, alltefter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så bruke han den efter måttet av sin tro;
Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching;
har någon fått en tjänst, så akte han på tjänsten; är någon satt till lärare, så akte han på sitt lärarkall;
Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.
är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;
Älsken varandra av hjärtat i broderlig kärlek; söken överträffa varandra i inbördes hedersbevisning.
Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
Varen icke tröga, där det gäller nit; varen brinnande i anden, tjänen Herren.
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.
Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.
Tagen del i de heligas behov. Varen angelägna om att bevisa gästvänlighet.
Bless them which persecute you: bless, and curse not.
Välsignen dem som förfölja eder; välsignen, och förbannen icke.
Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
Glädjens med dem som äro glada, gråten med dem som gråta.
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Varen ens till sinnes med varandra. Haven icke edert sinne vänt till vad högt är, utan hållen eder till det som är ringa. Hållen icke eder själva för kloka.
Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men.
Vedergällen ingen med ont för ont. Vinnläggen eder om vad gott är inför var man.
If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
Hållen frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket som på eder beror.
Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
Hämnens icke eder själva, mina älskade, utan lämnen rum för vredesdomen; ty det är skrivet: »Min är hämnden, jag skall vedergälla det, säger Herren.»
Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.
 Fastmer,  »om din ovän är hungrig, så giv honom att äta,  om han är törstig, så giv honom att dricka;  ty om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud.»
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
Låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda.