Philemon 1

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timoteus hälsa Filemon, vår älskade broder och medarbetare,Ef. 3:1. 4:1.
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
och Appfia, vår syster, och Arkippus, vår medkämpe, och den församling som kommer tillhopa i ditt hus.Kol. 4:17.
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.Rom. 1:7.
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Jag tackar min Gud alltid, när jag tänker på dig i mina böner,Ef. 1:15 f. Kol. 3:1 f. 1 Tess. 1:2 f. 2 Tess. 1:3. 2 Tim. 1:3.
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
ty jag har hört om den kärlek och den tro som du har till Herren Jesus, och som du bevisar mot alla de heliga.
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
Och min bön är att den tro du har gemensam med oss må visa sig verksam, i det att du fullt inser huru mycket gott vi hava i Kristus.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
Ty jag har fått mycken glädje och hugnad av den kärlek varmed du, min broder, har vederkvickt de heligas hjärtan.2 Kor. 7:4.
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
Därför, fastän jag med mycken frimodighet i Kristus kunde befalla dig att göra vad du nu bör göra,
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
beder jag dig dock hellre därom för kärlekens skull -- jag, sådan jag nu är, den gamle Paulus, han som därtill nu är en Kristi Jesu fånge;2 Tim. 1:8.
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
ja, jag beder dig för min son, den som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus,1 Kor. 4:15. Gal. 4:19. Kol. 4:9.
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
som förut var ingalunda var dig till »till gagn», men som nu är både dig och mig till stort gagn.
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
Denne sänder jag här tillbaka till dig; och när jag så gör, är det såsom sände jag åstad mitt eget hjärta.
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
Jag hade väl själv velat behålla honom hos mig, så att han å dina vägnar kunde hava betjänat mig i den fångenskap som jag utstår för evangelii skull.
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
Men utan ditt samtycke ville jag intet göra, ty det goda du gjorde skulle ju icke ske såsom av tvång, utan göras av fri vilja.2 Kor. 9:7.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
När han för en liten tid blev skild från dig, skedde detta till äventyrs just för att du skulle få honom igen för alltid,
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
nu icke längre såsom en träl, utan såsom något vida mer än en träl: såsom en älskad broder. Detta är han redan för mig i högsta måtto; huru mycket mer då för dig, han, din broder både efter köttet och i Herren!Ef. 6:9. 1 Tim. 6:2.
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
Om du alltså håller mig för din medbroder, så tag emot honom såsom du skulle taga emot mig själv.
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
Har han gjort dig någon orätt, eller är han dig något skyldig, så för upp det på min räkning.
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Jag, Paulus, skriver här med egen hand: »Jag skall själv betala det.» Jag skulle också kunna säga: »För upp det på din räkning.» Ty du har ju en ännu större skuld till mig, nämligen -- dig själv.2 Tess. 3:17.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
Ja, min broder, måtte jag »få gagn» av dig i Herren! Vederkvick mitt hjärta i Kristus.
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
Det är därför att jag är viss om din lydaktighet som jag har skrivit detta till dig. Och jag vet att du kommer att göra ännu mer än jag begär.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
Och så tillägger jag: bered dig på att giva mig härbärge. Jag hoppas nämligen att jag genom edra böner skall bliva skänkt åt eder.Fil. 1:25. 2:24.
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar dig;Kol. 1:7. 4:12.
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
så göra ock Markus, Aristarkus, Demas och Lukas, mina medarbetare.Apg. 19:29. Kol. 4:10, 14. 2 Tim. 4:10 f.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus, a servant.
Herrens, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande.2 Tim. 4:22.