Luke 17

Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!
Och han sade till sina lärjungar: »Det är icke annat möjligt än att förförelser måste komma, men ve den genom vilken de komma!
It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.
För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små.
Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.
Tagen eder till vara! Om din broder försyndat sig, så tillrättavisa honom; och om han då ångrar sig, så förlåt honom.
And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.
Ja, om han sju gånger om dagen försyndar sig mot dig och sju gånger kommer tillbaka till dig och säger: 'Jag ångrar mig' så skall du förlåta honom.»
And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.
Och apostlarna sade till Herren: »Föröka vår tro.»
And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.
Då sade Herren: »Om I haden tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skullen I kunna säga till detta mullbärsfikonträd: 'Ryck dig upp med rötterna, och plantera dig i havet', och det skulle lyda eder.
But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat?
Om någon bland eder har en tjänare som kör plogen eller vaktar boskap, icke säger han väl till tjänaren, när denne kommer hem från marken: 'Gå du nu strax till bords'?
And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink?
Säger han icke fastmer till honom: 'Red till min måltid, och fäst så upp din klädnad och betjäna mig, medan jag äter och dricker; sedan må du själv äta och dricka'?
Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.
Icke tackar han väl tjänaren för att denne gjorde det som blev honom befallt?
So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do.
Sammalunda, när I haven gjort allt som har blivit eder befallt, då skolen I säga: 'Vi äro blott ringa tjänare: vi hava endast gjort vad vi voro pliktiga att göra.'»
And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.
Då han nu var stadd på sin färd till Jerusalem, tog han vägen mellan Samarien och Galileen.
And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:
Och när han kom in i en by, möttes han av tio spetälska män. Dessa stannade på avstånd
And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.
och ropade och sade: »Jesus, Mästare, förbarma dig över oss.»
And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.
När han fick se dem, sade han till dem: »Gån och visen eder för prästerna.» Och medan de voro på väg dit, blevo de rena.
And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,
Och en av dem vände tillbaka, när han såg att han hade blivit botad, och prisade Gud med hög röst
And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.
och föll ned på mitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Och denne var en samarit.
And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?
Då svarade Jesus och sade: »Blevo icke alla tio gjorda rena? Var äro de nio?
There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.
Fanns då ibland dem ingen som vände tillbaka för att prisa Gud, utom denne främling?»
And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.
Och han sade till honom: »Stå upp och gå dina färde. Din tro har frälst dig.»
And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:
Och då han blev tillfrågad av fariséerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem och sade: »Guds rike kommer icke på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen,
Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.
ej heller skall man kunna säga: 'Se här är det', eller: 'Där är det.' Ty se, Guds rike är invärtes i eder.»
And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.
Och han sade till lärjungarna: »Den tid skall komma, då I gärna skullen vilja se en av Människosonens dagar, men I skolen icke få det.
And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.
Väl skall man då säga till eder: 'Se där är han', eller: 'Se här är han'; men gån icke dit, och löpen icke därefter.
For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day.
Ty såsom ljungelden, när den ljungar fram, lyser från himmelens ena ända till den andra, så skall det vara med Människosonen på hand dag.
But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.
Men först måste han lida mycket och bliva förkastad av detta släkte.
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar:
They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.
människorna åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans.
Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;
Likaledes, såsom det skedde på Lots tid: människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde,
But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.
men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans,
Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.
alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras.
In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.
Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset, han må icke stiga ned för att hämta det; ej heller må den som är ute på marken vända tillbaka.
Remember Lot's wife.
Kommen ihåg Lots hustru.
Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.
Den som står efter att vinna sitt liv, han skall mista det; men den som mister det, han skall rädda det.
I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.
Jag säger eder: Den natten skola två ligga i samma säng; den ene skall bliva upptagen, den andre skall lämnas kvar.
Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.
Två kvinnor skola mala tillhopa; den ena skall bliva upptagen, den andra skall lämnas kvar.»
Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Då frågade de honom: »Var då, Herre?» Han svarade dem: »Där den döda kroppen är, dit skola ock rovfåglarna församla sig.»
And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.