Proverbs 9

Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:
Înţelepciunea şi -a zidit casa, şi -a tăiat cei şapte stîlpi.
She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.
Şi -a junghiat vitele, şi -a amestecat vinul, şi -a pus masa.
She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,
Şi -a trimes slujnicele, şi strigă, de pe... vîrful înălţimilor cetăţii:
Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,
,,Cine este prost, să vină încoace!`` Celor lipsiţi de pricepere le zice:
Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.
,,Veniţi de mîncaţi din pînea mea, şi beţi din vinul pe care l-am amestecat!
Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.
Lăsaţi prostia, şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii!``
He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.
Celce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ, şi celce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară.
Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.
Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înţelept, şi el te va iubi!
Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.
Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult!
The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor, este priceperea.
For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.
Prin mine ţi se vor înmulţi zilele, şi ţi se vor mări anii vieţii tale.
If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.
Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi.
A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.
Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic.
For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,
Ea şade totuş la uşa casei sale, pe un scaun, pe înălţimile cetăţii,
To call passengers who go right on their ways:
ca să strige la trecătorii, cari merg pe calea cea dreaptă:
Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,
,,Cine este prost, să vină aici!`` Iar celui fără minte îi zice:
Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.
,,Apele furate sînt dulci, şi pînea luată pe ascuns este plăcută!``
But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.
El nu ştie că acolo sînt morţii, şi că oaspeţii ei sînt în văile locuinţei morţilor.