Philemon 1

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru,
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din casa ta:
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos!
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Mulţămesc totdeauna Dumnezeului meu, oride cîte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
pentrucă am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii.
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, cari să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
În adevăr, am avut o mare bucurie şi mîngîiere, pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
vreau mai de grabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sînt, bătrînul Pavel; iar acum întemniţat pentru Hristos Isus.
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim,
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
care altă dată ţi -a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie şi mie.
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
Ţi -l trimet înapoi, pe el, inima mea.
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
Aş fi dorit să -l ţin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cît sînt în lanţuri pentru Evanghelie.
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
Dar n'am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentruca binele, pe care mi -l faci, să nu fie silit, ci de bună voie.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să -l ai pentru vecinicie,
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus de cît pe un rob: ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, şi cu atît mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
Dacă mă socoteşti dar ca prieten al tău, primeşte -l ca pe mine însumi.
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
Şi dacă ţi -a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Eu, Pavel, ,,voi plăti`` -scriu cu mîna mea-ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul, şi înviorează-mi inima în Hristos!
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
Ţi-am scris bizuit pe ascultarea ta, şi ştiu că vei face chiar mai mult de cît îţi zic.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
Tot odată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
Epafra, tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimete sănătate;
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus, a servant.
Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin