Philemon 1

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, Filemonowi miłemu a pomocnikowi naszemu,
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
I Apfii miłej i Archipowi, społecznemu naszemu bojownikowi, i zborowi, który jest w domu twoim.
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Dziękuję Bogu mojemu zawsze wzmiankę czyniąc o tobie w modlitwach moich,
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
Słysząc o miłości i o wierze, którą masz przeciwko Panu Jezusowi i przeciwko wszystkim świętym;
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
Aby społeczność wiary twojej była skuteczna ku poznaniu wszystkiego dobrego, które w was jest przez Chrystusa Jezusa.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
Albowiem radość wielką mamy i pociechę z miłości twojej, bracie! iż wnętrzności świętych są ochłodzone przez cię.
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
Przetoż choć mam wielką bezpieczność w Chrystusie, abym ci rozkazał, co przynależy;
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
Jednak dla miłości raczej proszę, takowym będąc, to jest Paweł stary, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa.
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
Proszę cię tedy za synem moim Onezymem, któregom urodził w więzieniu mojem;
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
Który tobie niekiedy był niepożyteczny, ale teraz tobie i mnie bardzo pożyteczny; któregom odesłał,
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
Przetoż go ty jako wnętrzności moje przyjmij.
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
Któregom ja chciał przy sobie zatrzymać, aby mi posługiwał zamiast ciebie w więzieniu dla Ewangielii.
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
Ale bez woli twojej nie chciałem nic uczynić, aby dobry twój uczynek nie był jako z przymuszenia, ale z dobrej woli.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
Albowiem snać dla tego odłączył się był na chwilę od ciebie, abyś go zaś miał wiecznie,
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
Już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, to jest brata miłego, zwłaszcza mnie, a jako daleko więcej tobie i według ciała, i w Panu.
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
Przetoż maszli mię za towarzysza, przyjmij go jako mię.
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
A jeźlić w czem niepraw, albo ci co winien, to mnie przyczytaj.
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Jam Paweł napisał ręką moją, ja nagrodzę, żeć nie rzekę, iżeś mi i samego siebie winien.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
Tak, bracie! niech cię w tem użyję w Panu, ochłodź wnętrzności moje w Panu.
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
Pewien będąc posłuszeństwa twego, pisałem ci, wiedząc, że i więcej, niż mówię uczynisz.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
Zaraz mi też i gospodę zgotuj; albowiem spodziewam się, iż wam przez modlitwy wasze darowany będę.
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
Pozdrawiają cię Epafras, spółwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
Marek, Arystarchus, Demas, Łukasz, pomocnicy moi.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus, a servant.
Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym. Amen.