Psalms 9

I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
Til sangmesteren, efter Mutlabbén; en salme av David.
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte, jeg vil forkynne alle dine undergjerninger.
When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
Jeg vil glede og fryde mig i dig, jeg vil lovsynge ditt navn, du Høieste,
For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
fordi mine fiender viker tilbake, faller og omkommer for ditt åsyn.
Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
For du har hjulpet mig til rett og dom, du har satt dig på tronen som rettferdig dommer.
O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
Du har truet hedningene, tilintetgjort den ugudelige; deres navn har du utslettet evindelig og alltid.
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
Fiendenes boliger er helt ødelagt for all tid, og byene har du omstyrtet, deres minne er tilintetgjort.
And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
Og Herren troner til evig tid, han har reist sin trone til dom,
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
og han dømmer jorderike med rettferdighet, han avsier dom over folkene med rettvishet.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.
Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre!
When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
Lovsyng Herren, som bor på Sion, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger!
Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
For han som hevner blod, kommer de elendige i hu, han glemmer ikke deres skrik.
That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
Vær mig nådig, Herre! Se det jeg må lide av dem som hater mig, du som løfter mig op fra dødens porter,
The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
forat jeg skal forkynne all din pris, i Sions datters porter fryde mig i din frelse.
The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
Hedningene er sunket i den grav de gravde; deres fot er fanget i det garn de skjulte.
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
Herren er blitt kjent, han har holdt dom; han fanger den ugudelige i hans egne henders gjerning. Higgajon. Sela.
For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, som glemmer Gud.
Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
For ikke skal den fattige glemmes for all tid; de saktmodiges håp skal ikke gå til grunne for evig.
Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.
Reis dig, Herre! La ikke mennesker få makt, la hedningene bli dømt for ditt åsyn! La frykt komme over dem, Herre! La hedningene kjenne at de er mennesker! Sela.