Matthew 11

And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.
Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine tolv disipler disse forskrifter, da drog han derfra for å lære og forkynne i deres byer.
Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,
Men da Johannes i fengslet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med sine disipler og lot si til ham:
And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?
Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?
Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see:
Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser:
The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.
blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører og døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige;
And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
og salig er den som ikke tar anstøt av mig.
And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind?
Da nu disse gikk bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: Hvorfor var det I gikk ut i ørkenen? for å se et rør som svaier for vinden?
But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses.
Eller hvorfor var det I gikk der ut? for å se et menneske klædd i fine klær? Se, de som går i fine klær, er i kongenes hus.
But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet.
Eller hvorfor var det I gikk der ut? for å se en profet? Ja, jeg sier eder, endog mere enn en profet.
For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Det er ham det er skrevet om: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei for dig.
Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.
Sannelig sier jeg eder: Nogen større enn døperen Johannes er ikke opreist blandt dem som er født av kvinner; men den minste i himlenes rike er større enn han.
And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.
Men fra døperen Johannes' dager inntil nu trenger de sig med makt inn i himlenes rike, og de som trenger sig inn, river det til sig.
For all the prophets and the law prophesied until John.
For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes,
And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come.
og om I vil ta imot det: Han er den Elias som skal komme.
He that hath ears to hear, let him hear.
Den som har ører, han høre!
But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows,
Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torvene og roper til sine lekebrødre:
And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented.
Vi blåste på fløite for eder, og I vilde ikke danse; vi sang sørgesanger, og I vilde ikke gråte.
For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil.
For Johannes kom; han hverken åt eller drakk, og de sier: Han er besatt.
The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.
Menneskesønnen kom; han eter og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolderes og synderes venn! Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn.
Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not:
Da begynte han å refse de byer hvor hans fleste kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt sig:
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.
Ve dig, Korasin! ve dig, Betsaida! Dersom de kraftige gjerninger som er gjort i eder, var gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt sig i sekk og aske.
But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you.
Dog, jeg sier eder: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag enn eder.
And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.
Og du, Kapernaum, som er blitt ophøiet like til himmelen! like til dødsriket skal du bli nedstøtt; for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i dig, var gjort i Sodoma, da var det blitt stående til denne dag.
But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.
Dog, jeg sier eder: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag enn eder.
At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.
På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige;
Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.
ja, Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for dig.
All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him.
Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner Sønnen, uten Faderen, heller ikke kjenner nogen Faderen, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!
Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler.
For my yoke is easy, and my burden is light.
For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.