Galatians 5

Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!
Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
Se, jeg, Paulus, sier eder at dersom I lar eder omskjære, så vil Kristus intet gagne eder.
For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
Atter vidner jeg for hvert menneske som lar sig omskjære, at han er skyldig å holde hele loven.
Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
I er skilt fra Kristus, I som vil rettferdiggjøres ved loven; I er falt ut av nåden.
For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
For ved troen venter vi i Ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om;
For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noget, men bare tro, virksom ved kjærlighet.
Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
I løp godt; hvem hindret eder fra å lyde sannheten?
This persuasion cometh not of him that calleth you.
Denne overtalelse kommer ikke fra ham som kalte eder.
A little leaven leaveneth the whole lump.
En liten surdeig syrer hele deigen.
I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
Jeg har den tillit til eder i Herren at I ikke vil mene noget annet; men den som forvirrer eder, skal bære sin dom, hvem han så er.
And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
Men jeg, brødre - hvis jeg ennu forkynner omskjærelse, hvorfor forfølges jeg da ennu? da er jo korsets anstøt gjort til intet.
I would they were even cut off which trouble you.
Gid de endog må skjære sig selv i sønder, de som opvigler eder!
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
For I blev kalt til frihet, brødre; bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet!
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
For hele loven er opfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din næste som dig selv.
But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
Men dersom I biter og eter hverandre, da se til at I ikke blir fortært av hverandre!
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring.
For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så I ikke skal gjøre det I vil.
But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
Men dersom I drives av Ånden, da er I ikke under loven.
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet,
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier,
Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;
Meekness, temperance: against such there is no law.
mot slike er loven ikke.
And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden!
Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre og bærer avind imot hverandre!