Galatians 6

Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
Brødre! om også et menneske blir overlistet av nogen synd, da hjelp ham til rette, I åndelige, med saktmodighets ånd; men se til dig selv at ikke du og blir fristet!
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Bær hverandres byrder, og opfyll på den måte Kristi lov!
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
For dersom nogen tykkes sig å være noget og er dog intet, da dårer han sig selv.
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
Men enhver prøve sin egen gjerning, og da skal han ha sin ros bare efter det han selv er, og ikke efter det som næsten er;
For every man shall bear his own burden.
for hver skal bære sin egen byrde.
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
Den som oplæres i ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
Se, med hvor store bokstaver jeg skriver til eder med min egen hånd!
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
Så mange som vil ta sig godt ut i kjødet, disse er det som tvinger eder til å la eder omskjære, bare for ikke å bli forfulgt for Kristi korses skyld.
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
For ikke engang de som lar sig omskjære, holder selv loven; men de vil at I skal la eder omskjære, forat de kan rose sig av eders kjød.
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
Men det være langt fra mig å rose mig uten av vår Herre Jesu Kristi kors; for ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden.
For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
For hverken omskjærelse eller forhud er noget, men bare en ny skapning.
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
Og så mange som går frem efter denne rettesnor, fred og miskunn være over dem og over Guds Israel!
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
Herefter volde ingen mig uleilighet! for jeg bærer Jesu merketegn på mitt legeme.
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Unto the Galatians written from Rome.
Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eders ånd, brødre! Amen.